Chodnik na babickiej


Kategoria
4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Nazwa projektu
Chodnik na babickiej
Skrócony opis projektu
Projekt polega na wybudowaniu brakującego odcinka chodnika na ulicy Babickiej aż do gminy Mosina.
Opis projektu
Założeniem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ludzi udających się codziennie do pracy lub szkoły. Droga tą poruszają się również samochody ciężarowe powodując jej zniszczenia co jeszcze bardziej pogorszyło bezpieczeństwo pieszych zamieszkałych na pobliskim osiedlu. Gmina mosina 5 lat temu postarała się o własny odcinek chodnika do granicy Poznania.
Do głównych działań należy zaprojektowanie tras, wycinka niektórych drzew oraz wykonanie chodnika z kostki brukowej na utwardzonym podłożu.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ulica Babicka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Chodnik ma prowadzić od skrzyżowania z ulicą Głuszyna do granicy z gminą Mosina
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy bloków sąsiadujących z dyrekcją Nadleśnictwa Babki oraz domów 9a aż do ulicy Gromadzkiej.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Uzasadnieniem jest brak jakiegokolwiek poczucia bezpieczeństwa dla ludzi przemieszczających się piechotą oraz to, że gmina Mosina ze swojej strony zadbała o wykonanie chodnika kończącego się na granicy gmin kilka lat temu. To miejsce prosi o tak ważną inwestycję, której koszt przekracza 1.5 razy roczny budżet jednostki pomocniczej miasta jakim jest Osiedle Głuszyna.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zaprojektowanie i wybudowanie chodnika długości 850mb i szerokości 2mb. Licząc 70000zł za 100mb chodnika. 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
babicka koniec babicka1.jpg
babicka początek babicka2.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Radoslaw Sip
Adres email radsip@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: właściwy do zaopiniowania jest ZDM
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Katarzyna Matuszak 10.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Realizacja zadania wiąże się z koniecznością zaprojektowania kanalizacji deszczowej, która odprowadzi wodę do zbiornika - należy przebudować lub wydłużyć istniejący przepust. Istnieje również ryzyko wystąpienia na terenie inwestycji gruntów słabonośnych. Budowa chodnika, oraz dodatkowo budowa kanalizacji, przepustu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery przenośne i balustrady) przekroczy możliwości finansowe projektu w ramach PBO. Projekt niezgodny zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego rozdział II, pkt 13, p.pkt d) (załącznik do uchwały nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r.). Ponadto budowa chodnika po stronie południowo-wschodniej (po lewej stronie od ul. Głuszyna) nie jest możliwa ze względu na szerokość pasa drogowego. Zgodnie z przyjętymi standardami dostępności dla Miasta Poznania szerokość chodnika musi wynosić min. 2 m. Niestety po tej stronie ulicy pas drogowy nie spełnia tego wymogu. Budowa chodnika po przeciwnej stronie (po prawej stronie jezdni od ul. Głuszyna) technicznie jest możliwa wyłącznie wraz z kanalizacją. Brak jest jednak możliwości sfinansowania tego zadania ze środków PBO. Koszty realizacji przekraczają zakresy przewidziane przez PBO. Budowa samego chodnika (bez kanalizacji) nie jest możliwa. Ustosunkowując się do, zaproponowanego analogicznie jak na drodze krajowej nr 6 odwodnienia informuję, że odbywa się ono z wykorzystaniem rowów. Budowa rowów wzdłuż ul. Babickiej wymaga szerokości 8 m. Niestety pas drogowy po tej stronie drogi w najszerszym miejscu przewiduje maksymalnie 6 m. Realizacja zadania wymaga zatem wykonania kanalizacji deszczowej (potwierdzone również przez Aquanet). Dodatkowymi czynnikami kosztochłonnymi jest konieczność wykonania murów oporowych,, wykopów i nasypów. Nadmienię, że w roku 2017 Rada Osiedla przeznaczyła pieniądze na opracowanie koncepcji przebiegu chodnika w ciągu ul. Babickiej. Wykonawca, który został wyłoniony w drodze postępowania zrezygnował z opracowania koncepcji. Zgodnie z informacją przekazaną od firmy Aquanet w celu odwodnienia ul. Babickiej należałoby wybudować kanał deszczowy z włączeniem do cieku Głuszynka. Średnicę kanału deszczowego należałoby określić na podstawie obliczeń hydraulicznych uwzględniając całą zlewnię przynależną do planowanego kanału. Reasumując, realizacja zadania przekracza wartość 2 mln zł, co przekłada się na wystawienie rekomendacji negatywnej ze względu na niezgodność projektu z zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego rozdział II, pkt 13, ppkt d) (załącznik do uchwały nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r.).
  Zespół Obradował w składzie: Olejniczak Krzysztof, Libicki Piotr, Woźny Ireneusz, Pluta Grzegorz, Gowin-Sikora Paulina, Heilman Maciej, Saleta Maciej, Zalewska Ewa, Jankowska-Kranz Agnieszka, Balcerzak Dariusz, Spychała Krystian, Gawełek Lech, Koziński Damian, Makowski Marek,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.