Rekreacja na Strzeszynie oświetlenie terenów rekreacyjnych


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Rekreacja na Strzeszynie oświetlenie terenów rekreacyjnych
Skrócony opis projektu
Włączmy mieszkańcom światło na naszych placach zabaw i terenach rekreacyjnych które są niewykorzystane
Opis projektu
Współwnioskodawcy projektu: Dominika Zenka-Podlaszewska, Katarzyna Zalewska,

Strzeszyn to młode intensywnie rozwijające się osiedle gdzie większość mieszkańców to rodziny z dziećmi lub nastolatkami. Mamy urządzone place zabaw, które świetnie funkcjonują wiosną i latem, ale jesienią i zimą dzieci wracające popołudniu z przedszkoli i szkół nie mogą z nich korzystać z powodu braku oświetlenia. Zamontowanie na nich oświetlenia pozwoli dzieciom i młodzieży korzystać z tych terenów przez cały rok jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo użytkownikom jak i zapobiegając wandalizmom, który sprzyja ciemność. Wyniki przeprowadzonego badania w szwedzkim miasteczku Upsala wykazały, że dzięki oświetleniu placu zabaw dzieci bawiły się codziennie na świeżym powietrzu w czasie o 37% dłuższym. Tym samym wpłynęło to na skrócenie o 15% czasu jaki maluchy spędzały w domu przed telewizorem lub komputerem. Lampy od zmroku do godziny 22 mają w pełni oświetlać tereny rekreacyjne a od godziny 22 oświetlenie ma być ograniczone, tak aby zapewnić bezpieczeństwo bez negatywnego wpływu na pobliskie ptaki i nietoperze.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Tereny rekreacyjne, sportowe i place zabaw pomiędzy ulicami Owidiusza i Horacego, pomiędzy ulicami Kaczmarskiego i Wierzyńskiego, przy ulicy Krajaneckiej i przy ul. Homera.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Cztery lokalizacje na terenie Strzeszyna Greckiego, Literackiego i Starego
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Strzeszyna i okolic korzystający z terenów rekreacyjnych, a w szczególności dzieci korzystające z placów zabaw.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt ten pozwoli korzystać z placów zabaw i położonych przy nich boisk, street workoutu i terenów rekreacyjnych przez cały rok, szczególnie kiedy jesienią i zimą popołudniami jest ciemno, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo użytkownikom i odstraszając wandali.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Instalacja oświetlenia zewnętrznego (lampy plus okablowanie) 300 000
SUMA: 300 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
Przykładowe oświetlenie placu zabaw 1 PHILIPS_Uppsala_oswitlenie_LED_place_zabaw_800x534_1.jpg
Przykładowe oświetlenie placu zabaw 2 PHILIPS_Uppsala_oswitlenie_LED_place_zabaw_800x534_3.jpg
Przybliżona lokalizacja lamp Przybli_one lokalizacje lamp.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Dominika Zenka-Podlaszewska
Adres email dominika.zenka@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest WJPM.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 25.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opinia pozytywna – środki zostaną przyjęte do budżetu WJPM. Realizacja wniosku przyczyni się do zwiększenia komfortu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych dzieci, młodzieży i mieszkańców osiedla. Nieruchomości, na których ma zostać zrealizowane zadanie, zostały przekazane Osiedlu Strzeszyn do korzystania Zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania i Uchwałą Zarządu Miasta Poznania, w celu urządzenia na nich ogólnodostępnych terenów sportowo - rekreacyjnych. Wnioskodawcy na spotkaniu w WJPM 19.07.2019 r. zaakceptowali, że Wydział dla potrzeb szacowania kosztów przyjmie kwotę podaną w projekcie, a liczba lamp będzie dostosowana do cen rynkowych obowiązujących na etapie realizacji. W kosztach projektu uwzględniony też będzie koszt projektowania oraz oznakowania zrealizowanego projektu. Wobec dużej liczby zadań zaplanowanych do realizacji na terenach przekazanych Osiedlom, których realizatorem będzie WJPM oraz ze względu na ograniczone zasoby kadrowe w zakresie prowadzenia inwestycji w Wydziale, realizację zadania planuje się w ciągu 2 kolejnych lat budżetowych. Wybudowana infrastruktura utrzymywana będzie ze środków Osiedla Strzeszyn.
  Zespół Obradował w składzie: Marzena Achtenberg, Tomasz Wiśniewski, Katarzyna Filipowska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 300 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 20 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 295 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 20 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Janusz Janasik, Małgorzata Bogusławska, Małgorzata Szymaniak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.