Doposażenie Parku Przy Żurawińcu


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Doposażenie Parku Przy Żurawińcu
Skrócony opis projektu
Bezpieczna ścieżka w Parku wzdłuż ul. Jasna Rola, dodatkowe oświetlenie, ławki, ping-pong, szachy
Opis projektu
Projekt zakłada wykonanie bezpiecznej ścieżki w Parku wzdłuż ul. Jasna Rola po śladzie istniejących przedeptów wraz z zainstalowaniem dodatkowego oświetlenia (mogą być lampy solarne lub podłączone do sieci). Chodzi tu o 3 newralgiczne miejsca, w szczególności przy placu zabaw oraz boisku sportowym. Ścieżka zostanie wykonana z ekologicznej nawierzchni typu HanseGrand wraz z obrzeżami. Zostanie odgrodzona od parkingów znajdujących się przy ulicy żywopłotem ze słupkami. Pozwoli to na uporządkowanie obszaru skraju Parku i poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców w ciągu ul. Jasna Rola. Nasadzenie 5 lip od strony boiska sąsiadujących z rosnącymi akacjami, pozwoli na stworzenie naturalnego ekranu akustycznego. Z kolei przy samym placu zabaw dostawione zostaną stojaki rowerowe ze względu na zapotrzebowanie ze strony mieszkańców. Ponadto projekt obejmuje postawienie 4 ławek z oparciami, 2 stolików do szachów i 2 do ping-ponga, zgodnie z projektem budowlanym "Parku rekreacyjno-sportowego Przy Żurawińcu" (wykonany ze środków PBO2016). Celem ochrony naturalnej łąki, która znajduje się w bardziej zarośniętej części Parku, postuluje się stworzenie tam "łąki kwietnej" poprzez wykonanie wsiewki roślin kwitnących, a także instalację 3 domków dla owadów pożytecznych i pszczół.
Rozplanowanie ścieżki do wykonania, ławek, stolików, stojaków rowerowych, żywopłotu, łąki kwietnej, nasadzeń lip oraz umiejscowienia oświetlenia poprawiającego bezpieczeństwo przy wejściach do Parku pokazuje mapka załączona do niniejszego projektu.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Obszar położony między ul. Jasna Rola a os. Łokietka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Obszar pomiędzy ul. Jasna Rola a os. Łokietka - por. załącznik graficzny zakresu prac. Działki obr. 50 ark.17 dz. 1/10; obr. 50 ark. 17 dz. 2/11; obr. 50 ark. 19 dz. 2/12
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Naramowic, w szczególności osiedla Łokietka oraz bloków wielorodzinnych przy ul. Jasna Rola, Błażeja oraz Bolka.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Doposażenie Parku Przy Żurawińcu, który jest terenem rekreacyjno-sportowym w obszarze o bardzo intensywnej, nowej zabudowie wielorodzinnej (bloki przy ul. Jasna Rola) ma pierwszorzędne znaczenie nie tylko dla mieszkańców, ale i samej ochrony przyrody. Park stanowi swego rodzaju otulinę dla rezerwatu przyrody, co wpisuje się w działania mające na celu ochronę „Żurawińca”. Pełni istotną rolę w przeciwdziałaniu skutkom wzmożonej antropopresji na rezerwat "Żurawiniec". Park stwarza możliwość wypoczynku i spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu kilku tysiącom mieszkańców okolicznych bloków. Projekt wychodzi naprzeciw Mapie Potrzeb Lokalnych (pkt. 15 – zgodność ze strategią rozwoju miasta, obszar „Sportowy Poznań” oraz pkt. 16 - ochrona Żurawińca przed zabudową). Projekt poprawia też bezpieczeństwo mieszkańców dzięki wykonaniu ścieżki wzdłuż przedeptu w ciągu ul. Jasna Rola oraz oświetlenia jej w 3 newralgicznych miejscach.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wykonanie 200 mkw. ścieżki o ekologicznej nawierzchni typu HanseGrand wraz z obrzeżami. 50 000
Montaż 3 lamp oświetlających wejścia do Parku od strony ul. Jasna Rola (bezpieczne wejścia do Parku). 51 000
Nasadzenie ok. 100-metrowego żywopłotu pomiędzy Parkiem a parkingiem samochodowym przy ul. Jasna Rola (grab pospolity forma żywopłotowa, zabezpieczona bryła/pojemnik, 130-150 cm wysokości, gęsty, ugałęziony od dołu, rozstawa między roślinami w rzędzie 70 cm, oraz 50 cm między rzędami wraz z wyłożeniem mulczu terenu pod żywopłotem, szerokość 1 metr, warstwa mulczu 5 cm, wymiana gruntu na ziemię urodzajną szer. 1 metr, głębokość 0,5 m), zabezpieczonego słupkami. Nasadzenie 5 drzew (lipa drobnolistna, obwód pnia 16-18 cm wraz z zaprawą dołów o wymiarach 1x1x0,5 m). Wsiewka roślin kwitnących w istniejący trawnik (łąka kwietna). Dostawa i montaż 3 domków dla owadów pożytecznych i pszczół. 36 000
Dostawa i montaż 2 stolików do ping ponga. Dostawa i montaż 2 stolików do szachów. 30 000
Dostawa i montaż 4 ławek do siedzenia z oparciami. Dostawa i montaż 7 stojaków dla rowerów przy placu zabaw. 13 000
SUMA: 180 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
mapka terenu Doposa_enie Parku Przy _urawi_cu.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Paweł Sowa
Adres email starosta12@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest WJPM.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 25.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.