Doposażenie Parku Przy Żurawińcu


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Doposażenie Parku Przy Żurawińcu
Skrócony opis projektu
Bezpieczna ścieżka w Parku wzdłuż ul. Jasna Rola, dodatkowe oświetlenie, ławki, ping-pong, szachy
Opis projektu
Projekt zakłada wykonanie bezpiecznej ścieżki w Parku wzdłuż ul. Jasna Rola po śladzie istniejących przedeptów wraz z zainstalowaniem dodatkowego oświetlenia (mogą być lampy solarne lub podłączone do sieci). Chodzi tu o 3 newralgiczne miejsca, w szczególności przy placu zabaw oraz boisku sportowym. Ścieżka zostanie wykonana z ekologicznej nawierzchni typu HanseGrand wraz z obrzeżami. Zostanie odgrodzona od parkingów znajdujących się przy ulicy żywopłotem ze słupkami. Pozwoli to na uporządkowanie obszaru skraju Parku i poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców w ciągu ul. Jasna Rola. Nasadzenie 5 lip od strony boiska sąsiadujących z rosnącymi akacjami, pozwoli na stworzenie naturalnego ekranu akustycznego. Z kolei przy samym placu zabaw dostawione zostaną stojaki rowerowe ze względu na zapotrzebowanie ze strony mieszkańców. Ponadto projekt obejmuje postawienie 4 ławek z oparciami, 2 stolików do szachów i 2 do ping-ponga, zgodnie z projektem budowlanym "Parku rekreacyjno-sportowego Przy Żurawińcu" (wykonany ze środków PBO2016). Celem ochrony naturalnej łąki, która znajduje się w bardziej zarośniętej części Parku, postuluje się stworzenie tam "łąki kwietnej" poprzez wykonanie wsiewki roślin kwitnących, a także instalację 3 domków dla owadów pożytecznych i pszczół.
Rozplanowanie ścieżki do wykonania, ławek, stolików, stojaków rowerowych, żywopłotu, łąki kwietnej, nasadzeń lip oraz umiejscowienia oświetlenia poprawiającego bezpieczeństwo przy wejściach do Parku pokazuje mapka załączona do niniejszego projektu.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Obszar położony między ul. Jasna Rola a os. Łokietka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Obszar pomiędzy ul. Jasna Rola a os. Łokietka - por. załącznik graficzny zakresu prac. Działki obr. 50 ark.17 dz. 1/10; obr. 50 ark. 17 dz. 2/11; obr. 50 ark. 19 dz. 2/12
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Naramowic, w szczególności osiedla Łokietka oraz bloków wielorodzinnych przy ul. Jasna Rola, Błażeja oraz Bolka.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Doposażenie Parku Przy Żurawińcu, który jest terenem rekreacyjno-sportowym w obszarze o bardzo intensywnej, nowej zabudowie wielorodzinnej (bloki przy ul. Jasna Rola) ma pierwszorzędne znaczenie nie tylko dla mieszkańców, ale i samej ochrony przyrody. Park stanowi swego rodzaju otulinę dla rezerwatu przyrody, co wpisuje się w działania mające na celu ochronę „Żurawińca”. Pełni istotną rolę w przeciwdziałaniu skutkom wzmożonej antropopresji na rezerwat "Żurawiniec". Park stwarza możliwość wypoczynku i spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu kilku tysiącom mieszkańców okolicznych bloków. Projekt wychodzi naprzeciw Mapie Potrzeb Lokalnych (pkt. 15 – zgodność ze strategią rozwoju miasta, obszar „Sportowy Poznań” oraz pkt. 16 - ochrona Żurawińca przed zabudową). Projekt poprawia też bezpieczeństwo mieszkańców dzięki wykonaniu ścieżki wzdłuż przedeptu w ciągu ul. Jasna Rola oraz oświetlenia jej w 3 newralgicznych miejscach.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup i nasadzenie ok. 100 m żywopłotu grabowego oraz 5 lip 58 000
Montaż 3 lamp oświetlających wejścia do Parku id strony ul. Jasna Rola 51 000
Dostawa i montaż 2 stolików do ping – ponga oraz 2 stolików do szachów 30 000
Dostawa i montaż 4 ławek z oparciami oraz 7 stojaków dla rowerów przy placu zabaw 16 000
SUMA: 155 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
mapka terenu Doposa_enie Parku Przy _urawi_cu.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Paweł Sowa
Adres email starosta12@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest WJPM.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 25.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Anna Feja, Monika Rucka
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 155 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 150 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 5 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Krzysztof Biniek, Paulina Degórska, Weronika Dudek, Artur Gorwa, Krzysztof Kaczyński, Joanna Kraus, Maciej Michalski, Marta Nowak, Paweł Perz, Paweł Sowa, Katarzyna Strzyż-Sobańska
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.