Skończmy ze smogiem w Poznaniu!


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Skończmy ze smogiem w Poznaniu!
Skrócony opis projektu
Druga edycja zwycięskiego projektu z zeszłego roku: wymiana pieców, drony antysmogowe i nowe działania
Opis projektu
Jakość powietrza w polskich miastach wciąż należy do najgorszych na całym świecie, a zakres działań, które mają to zmienić, jest niewystarczający Co roku widzimy przypadki, gdy z kominów wydobywa się gęsty, gryzący dym, a brak jest interwencji. Wydatki naszego miasta na walkę ze smogiem są natomiast niższe niż wydatki wielu innych polskich miast. Dlatego proponuję podjęcie:
1. Nowej fali działań podobnych do tych sfinansowanych dzięki PBO w zeszłym roku
a. intensywniejsza wymiana palenisk starej generacji na nowe, ekologiczne w miejskim zasobie lokalowym;
b. zlecenie badań dronami antysmogowym, podlatującymi do kominów i pobierającymi próbki substancji z dymu, które dzięki I edycji projektu zaczną latać nad Poznaniem od września 2019 r. oraz upowszechnianie map z wynikami pomiarów
c. dofinansowanie Straży Miejskiej: zwiększenie środków na kontrole i badania próbek z palenisk prowadzonych przez straż miejską;
d. zwiększenie środków na dofinansowanie kosztów wyższej jakości paliwa dla najuboższych.
2. Nowych działań antysmogowych:
a. ulepszenie i odpowiednie dofinansowanie programu wymiany pieców dla osób o niskich dochodach: pokrycie w całości kosztów wymiany pieca oraz kosztów przygotowawczych
- > umożliwienie wymiany pieców w lokalach indywidualnych bez konieczności wymiany pieców w całym budynku oraz pomoc prawna dla lokatorów budynków i mieszkań o rozdrobnionej własności
- > pokrywanie kosztów przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej;
b. regularne mycie ulic znacząco zmniejszające ilość pyłów;
c. umiejscowienie w ścisłym centrum miasta lub innej lokalizacji wyznaczonej przez Miasto, np. w okolicy Mostu Teatralnego lub Ronda Kaponiera, stacji pomiarowej i tablicy informującej o różnych parametrach jakości powietrza, podobnej do tej zlokalizowanej dawniej przy ul. Św. Marcin / Moście Uniwersyteckim.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Cały obszar Poznania

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

W szczególności te obszary, które są najbardziej narażone na smog, zwłaszcza Stare Miasto, Jeżyce, Wilda, Łazarz, Wola i Smochowice, Os. Warszawskie, Szczepankowo, Świerczewo i wiele innych miejsc
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania, a w szczególności ci mieszkający na obszarach śródmiejskich i innych najbardziej narażonych na występowanie smogu oraz osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza, w tym dzieci, osoby starsze, osoby ze schorzeniami układu oddechowego i krwionośnego
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Długotrwały kontakt ze smogiem to zagrożenie nawet dla zdrowego człowieka, szczególnie jednak dla astmatyków, ludzi z chorobami krążenia, nadwagą, diabetyków, osób starszych i innych szczególnie wrażliwych grup. Drony są nie tylko efektywne, ale i efektowne, zwracając dzięki temu uwagę na problem i odstraszając od spalania śmieci i paliw złej jakości. Z kolei wymiana pieców i dofinansowanie zakupu paliwa to podstawowe działania niezbędne do zmniejszenia skali problemu na dłuższą metę, wynikające z uchwały antysmogowej.
Potrzebne są jednak także dodatkowe działania, które uzupełniają tę edycję projektu: skuteczniejsza konstrukcja programu Kawka, regularne mycie ulic i tablica pomiarowa w centrum Poznania.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zlecenie badań dronem antysmogowym 200 000
Dofinansowanie Straży Miejskiej: zwiększenie środków na kontrole i badania próbek z palenisk prowadzonych przez straż miejską; 300 000
Sfinansowanie wymiany pieców starej generacji na nowe w miejskim zasobie lokalowym oraz dofinansowanie kosztów paliwa dla najuboższych. 600 000
Ulepszenie i odpowiednie dofinansowanie programu wymiany pieców 500 000
Regularne mycie ulic znacząco zmniejszające ilość pyłów 200 000
Umiejscowienie w ścisłym centrum miasta lub innej lokalizacji wyznaczonej przez Miasto stacji pomiarowej i tablicy informacyjnej 200 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30 000
Dodatkowe załączniki
Dron mierzący jakość powietrza drony.jpeg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Filip Schmidt
Adres email schmidt.filip@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Gabinet Prezydenta
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: P.Pawełczak, D.Woźniak, K.Kubis
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 30 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 30 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.