Park owocowy "Łacina"


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Park owocowy "Łacina"
Skrócony opis projektu
Park drzew owocowych między ul. Inflancką a Milczańską
Opis projektu
Park z 80 drzewami owocowymi w starych odmianach, np. szare renety, czy kosztele. Do dziś w okolicy wzdłuż tramwajowej trasy kórnickiej, wzdłuż ul. Inflanckiej, czy na osiedlu Polanka przy placach zabaw dziko rosną drzewa owocowe. Aby mieszkańcy mieli lepsze możliwości odpoczynku i rekreacji należy stworzyć park 100 drzew owocowych z alejkami, małą architekturą i oświetleniem. Dla podniesienia wartości tego parku w jego centrum warto założyć fragment łąki kwietnej.
Na osiedlu Polanka dziko rosnące owoce jedzą spacerowicze i dzieci bawiące się na podwórkach. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby takich drzew było więcej.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Inflancka, Milczańska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

działki nr 33, 32/2, 31/4
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy terenu Łaciny, osiedla Lecha, a także użytkownicy ścieżki rowerowej Rowelove Rataje
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Na terenie Łaciny zgodnie z MPU pozostanie jako jeden z niewielu terenów zielonych pozostaną działki między ul. Inflancką, Milczańską, a inwestycją deweloperską Malta Nova. Obecnie są tam nieużytki, a na obrzeżach tego terenu (pow. ok. 1,5 ha) rosną drzewa owocowe - pozostałości po gospodarstwach Bułgarów, którzy w okresie międzywojennym utworzyli na terenie Łaciny wiele gospodarstw rolnych i warzywnych w okolicach Poznania.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
sadzonki 100 drzew owocowych 2 500
zagospodarowanie 1,5 ha nieużytków, wytyczenie dwóch krzyżujących się alejek, ustawienie kilku ławek 450 000
instalacja oświetlenia wzdłuż dwóch alejek - 10 lamp 100 000
projekt 40 000
SUMA: 592 500
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Błażej Wandtke
Adres email blazej.wandtke@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Działka, która jest przewidziana pod realizację projektu to tylko i wyłącznie dz. 32/3, ark. 01, obr. 06 - tylko ta działka spośród wymienionych stanowi własność Miasta Poznania, pozostałe są poza zasobem i nie mogą brać udziału w PBO20. Właściwą jednostką do zaopiniowania jest ZZM.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano rekomendację negatywną.
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze zostało umówione na dzień 18 września 2019 r. na godzinę 11:50 w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.
  Zespół Obradował w składzie Pan Patryk Pawełczak - Dyrektor Gabinetu Prezydenta, Pan Piotr Szczepanowski - Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Pan Tomasz Lisiecki - Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej.
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Odwołanie Zwracam się z prośbą o ponowną analizę zgłoszenia do budżetu obywatelskiego. Teren zaplanowany na park owocowy jest bardzo ważny z punktu widzenia ekologicznego. Mógłby też być bardzo ciekawym miejscem rekreacji i edukacji z poszanowaniem dla praw przyrody. Założenie parku owocowego na chociaż części tego terenu byłoby świetnym początkiem utworzenia tam atrakcyjnej społecznie przestrzeni. Zwracam uwagę, że tworzenie takich miejsc jest jednym z zalożeń Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Dlatego wnoszę o spotkanie, aby wyjaśnić wszystkie wątpliwości i doprowadzić ten projekt jak najbliżej założonego celu.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek nie jest rekomendowany do realizacji, ze względu na nieuregulowany stan prawny działek. W związku z powyższym w pierwszej kolejności w celu realizacji projektu niezbędne jest uregulowanie stanu prawnego działek nr 31/4 i 33, gdyż nie są one własnością Miasta. Tylko działka nr 32/3, ark. 01, obr. 06 stanowi własność Miasta Poznania. Natomiast teren, którego dotyczy wniosek, należy zagospodarować w całości, a projekt powinien być spójny dla trzech przedstawionych we wniosku działek. Należy także podkreślić, że cały wskazany we wniosku teren porośnięty jest roślinnością. Zgodnie z polityką Miasta i treścią Uchwały nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r., dotyczącą Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania, priorytetem jest zachowanie istniejących drzew. W przypadku uregulowania stanu prawnego działek, możliwym byłoby założenie sadu o charakterze edukacyjnym na ograniczonej powierzchni i z zachowaniem istniejącego drzewostanu, żeby nie zmarnować potencjału ekologicznego spontanicznie wytworzonego w tym miejscu ekosystemu. Realizacja całego przedsięwzięcia, wraz z uregulowaniem stanu prawnego działek, z pewnością przekroczy koszty projektu rejonowego. W związku z powyższym wniosek jest sprzeczny z Zasadami PBO20, ponieważ jest niezgodny z prawem lokalnym oraz polityką Miasta, nie spełnia warunku dotyczącego własności nieruchomości, a także koszty realizacji przedmiotowego projektu przekraczają koszt projektu rejonowego (Zasady PBO20 Rozdział 2, pkt 12 lit. b, pkt 13, lit. d, e).
  Zespół Obradował w składzie: Anna Feja, Monika Rucka
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - nie
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 592 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 995 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 250 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.