Nowe oblicze parku Wodziczki


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Nowe oblicze parku Wodziczki
Skrócony opis projektu
Zagłosuj na nowe życie dla niedocenianego miejsca w sercu Sołacza.
Opis projektu
Propozycja zawiera:
1. Wymianę i stworzenie nowej alei o szerokości około 2,5 metra na odcinku od estakady PST (skrzyżowanie "betonowych płyt" z aleją po północnej stronie parku) do przejścia dla pieszych przy ulicy Pułaskiego. Trasa o przeznaczeniu dla ruchu pieszo-rowerowego.
2. Wyznaczenie, ogrodzenie i stworzenie wybiegu dla psów na terenie znajdującym się w obniżeniu terenu przy korycie rzeki Bogdanki.
3. Oświetlenie modernizowanej części Parku nowoczesnymi latarniami, zapewniającymi komfort i poczucie bezpieczeństwa.
4. Ustawienie ławek służących dla wypoczynku spacerowiczów i osób przybywających z czworonogami koło nowej alei.
5. Stworzenie zakątka wypoczynku obok alei przy skrzyżowaniu z "betonowymi płytami". Na miejscu 2 duże kosze na odpadki, 2 lampy, 6 ławek , rabata z ozdobnymi roślinami i dwa stojaki na rowery.
W przypadku gdyby przeprowadzona analiz wskazałaby na zwiększenie wydatków, projekt byłby realizowany do wysokości dostępnych środków budżetu obywatelskiego.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park im. Adama Wodziczki

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Wschodni fragment północnej części parku
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Sołacza, Mieszkańcy Bonina, Mieszkańcy Winiar, Mieszkańcy Winograd, Mieszkańcy Jeżyc, Właściciele psów, Spacerowicze.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Wizja "Nowe oblicze parku Wodziczki" to wybiegająca w przyszłość i oparta o długofalowe założenia idea oddania mieszkańcom bliższej i dalszej okolicy, jednego z najbardziej niedocenianych terenów parkowych w tej części miasta.
Głosując za nią pokonamy takie problemy jak:
1. Brak oświetlenia utrudniający rekreację po zmierzchu.
2. Zły stan nawierzchni dostępnej dla ruchu.
3. Brak pomysłu na zaadaptowanie tych terenów na potrzeby mieszkańców okolicy.
4. Oddanie nowego miejsca dla czworonogów, aby osoby mieszkające w kilku dzielnicach Poznania nie musiały udawać się aż na wybieg przy jeziorze Rusałka.
Ponadto chcemy otworzyć nowe możliwości dalszej rozbudowy i tworzenia w tym rejonie kolejnych obiektów, by każdy mógł odnaleźć coś dla siebie.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Położenie nowej nawierzchni alei 365 000
Budowa wybiegu dla psów 65 000
Instalacja oświetlenia 85 000
Budowa miejsca wypoczynku - Ławki, kwietnik, kosze na śmieci, stojaki na rowery 59 500
Postawienie ławek koło alei 25 000
SUMA: 599 500
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 6 900
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Sebastian Józefczak
Adres email sebjoz@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: właściwy do zaopiniowania jest ZZM
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Katarzyna Matuszak 10.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek nie jest rekomendowany do realizacji, ponieważ Zarząd Zieleni Miejskiej posiada projekt zagospodarowania Parku Wodziczki. Projekt jest w trakcie realizacji, a w Budżecie Miasta na przyszły rok przewidziano 1,5 miliona złotych na budowę nowej nawierzchni północnej alejki. W związku z tym z projektu do realizacji tej części parku, pozostanie oświetlenie, monitoring, mała architektura (ławki i kosze) oraz zieleń. Zatem wniosek jest sprzeczny z Zasadami PBO20, ponieważ znajduje się w budżecie miasta Poznania na rok 2019, zadanie ZZM/P/011 (Zasady PBO20 Rozdział 3 pkt 6, lit. c).
  Zespół Obradował w składzie: Anna Feja, Monika Rucka
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 599 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 6 900 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 594 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 100 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.