Przystanki wiedeńskie przy Rynku Jeżyckim


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Przystanki wiedeńskie przy Rynku Jeżyckim
Skrócony opis projektu
Wybudować dwa przystanki wiedeńskie przy Rynku Jeżyckim
Opis projektu
Wybudować dwa przystanki wiedeńskie (tramwajowe) przy Rynku Jeżyckim na ul. Dąbrowskiego (do 45m). Jeżeli zabraknie kilku metrów od strony północnej pomiędzy Żurawia a Kościelną to można przesunąć przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną o chociaż 1-2 metry w kierunku Żurawia i kilku metrów w kierunku Kościelnej. Mi do 45m brakuje 7 kroków. Wjazd na posesje to kilka samochodów nie powinien być problemem.
Drugi przystanek strona południowa od ul. Prusa w kierunku ul. Kochanowskiego. Przy Prusa stojaki rowerowe bardzo rozstrzelone można je ścieśnić, można tam zauważyć przypięty jeden rower, reszta uchwytów jest pusta zyska się kilka metrów, a z drugiej strony trzeba by zlikwidować kilka miejsc parkingowych na szerokości chodnika. Wjazd na posesję nie powinien być utrudniony, wjeżdża kilka samochodów na podwórzu stoi 5 samochodów, a zmieściłoby się więcej. Uwzględnić odpływ wody opadowej z posesji.
A poza tym, co ważniejsze metry czy bezpieczeństwo- przystanki wiedeńskie w tym miejscu są koniecznością. Czy osoby decydujące, kontrolujące i karzące nie mogą uwzględnić SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKÓW i odejść od sztywnych przepisów 45m. Czy nie mają takiego prawa?
Przystanek wiedeński to moje 65 + 10 kroków. Długi tramwaj to moje 45 kroków. Średni tramwaj to moje 35 kroków. Zostaje zapas 20 kroków.
Więc chyba można by obejść ten nieżyciowy przepis.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Dąbrowskiego przy Rynku Jeżyckim

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Jeżyc, Poznania i goście
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Obecnie osoby starsze, chore i nie tak strasznie wysokiego wzrostu mają bardzo duży problem z wsiadaniem i wysiadaniem z tramwaju. Malutkie babcie aby wysiąść muszą skakać jak kaczki z drzewa a nie są do tego przystosowane (ja wysiadam tyłem).
Przy wsiadaniu ten sam problem, kto nie ma silnych ramion i zdrowego kręgosłupa żeby się wciągnąć to nie wsiada. Część osób starszych po złych doświadczeniach (mówiły mi) że nie korzystają z tych przystanków w ogóle tylko idą pieszo z następnego lub wysiadają przystanek wcześniej pomimo że chodzenie sprawia im dużą trudność. Zdarzają się tam upadki, sama byłam świadkiem.
A może jak a lotnisku schodki do każdych drzwi (30 osób miałoby pracę).
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Przystanek wiedeński 400 000
Przystanek wiedeński 400 000
Przejście dla pieszych z przesunięciem 30 000
Przejście dla pieszych z przesunięciem świateł 30 000
Przesunięcie stojaków rowerowych 10 000
Likwidacja kilku miejsc parkingowych na chodniku 20 000
SUMA: 890 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Rusunek dot. przystanków na ul. Dąbrowskiego Rysunek.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Teresa Targowska
Adres email anastazja2.2@wp.pl
Telefon 608162058
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: właściwy do zaopiniowania jest ZTM.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Katarzyna Matuszak 10.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Dostosowanie przystanków Rynek Jeżycki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami jest przewidziane w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego", trwają prace projektowe, realizacja w terenie jest przewidziana na lata 2021 i 2022.
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Bandosz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 890 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.