Koncert charytatywny "Jesteśmy na tak"


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Koncert charytatywny "Jesteśmy na tak"
Skrócony opis projektu
Koncert ze zbiórką funduszy na rzecz osób z niepełnosprawnością.
Opis projektu

Celem koncertu charytatywnego na plaży miejskiej Rataje lub plaży miejskiej w starym korycie Warty, jest integracja społeczności lokalnej z osobami z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i ruchowej oraz zbiórka funduszy na budowę Centrum Na Tak - Centrum Edukacji, Terapii i Integracji Osób z Niepełnosprawnością.

Koncert będzie prowadzony przez znanego konferansjera/konferansjerkę, zostaną zaproszeni artyści, którzy wykonają swoje utwory na profesjonalnej scenie z telebimami. Atrakcje w postaci pokazów tanecznych osób z niepełnosprawnościami oraz pełnosprawnych, wywiady, prezentacje, filmy i inne audiowizualne materiały uświetnią całość oprawy. Koncert charytatywny pozwoli zaangażować się w szczytny cel jakim będzie zbiórka funduszy na wybudowanie kilku placówek w Poznaniu, w których dzieci, młodzież i osoby dorosłe będą rehabilitowane pod czujnym okiem specjalistów. Na jednej przestrzeni, w jednym miejscu ma szansę stanąć przedszkole i szkoła podstawowa dla dzieci ze złożoną wieloraką niepełnosprawnością, mieszkania dla osób dorosłych, a także środowiskowy dom samopomocy! Koncert przybliży poznańskiej społeczności tematykę niepełnosprawności i rozwiązań, do jakich może się włączyć poprzez wpłaty, nagłośnienie inicjatywy, wsparcie wizerunkowe, zaangażowanie wolontariuszy itp. Poznań ma szansę stać się częścią projektu o randze ogólnopolskiej, w którym być może w dalszej perspektywie wezmą udział mieszkańcy innych miast. Solidaryzowanie się w tak ważnej sprawie, jaką jest niesienie pomocy rodzinom zmagającym się z problemem niepełnosprawności stanie się wizytówką i i chlubą. Na koncert zostanie zaproszona lokalna społeczność, osoby z niepełnosprawnością z rodzinami/opiekunami, goście specjalni, znani artyści, sponsorzy, przedstawiciele jednostek samorządowych oraz media.

Organizacja koncertu zakłada zbudowanie dojazdu do platform dla wózków, wydzielenie miejsca „plażowego” z leżakami, beach barem, atrakcjami typu siatkówka plażowa, animacjami dla dzieci, wystawieniem stoisk tematycznych, oraz obsługi ze strony firm zewnętrznych. Przewidywany termin koncertu to II-III kwartał 2020 r. (VI-VIII 2020 r.).
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Plaża miejska Rataje/ Plaża miejska stare koryto Warty Chwaliszewo

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Sugerowane lokalizacje
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania, w szczególności z rejonu Chartowo, Rataje, Żegrze, dzieci, młodzież i dorośli pełnosprawni oraz z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową wraz rodzinami i opiekunami, darczyńcy, sponsorzy, przedstawiciele firm, instytucji, urzędów, organizacje pozarządowe, media.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Koncert miałby charakter zorganizowanej zbiórki pieniędzy na budowę Centrum Na Tak! – Centrum Edukacji, Terapii i Integracji Osób z Niepełnosprawnością. Potrzeba powiększenia przestrzeni działań edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami wynika z małej ilości wyspecjalizowanych ośrodków. Z uwagi na brak zasobów lokalowych w mieście Poznań, konieczne jest wybudowanie placówek, które stanowiłyby systemowe wsparcie dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Koncert stanowiłby zatem połączenie szczytnego celu z edukacją, rozrywką i integracją osób pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnością, promocję inicjatywy, którą wspiera miasto Poznań, a także miałby fundamentalne znaczenie w realizacji choćby pierwszego etapu, jakim jest budowa przedszkola specjalnego dla dzieci ze złożoną wieloraką niepełnosprawnością. Działania charytatywne nie tylko solidaryzują mieszkańców, ale również gwarantują skuteczność powodzenia akcji i rozgłos na poziomie ogólnopolskim, poprzez zaangażowanie mediów, oraz innych podmiotów biorących czynny udział w wydarzeniu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Scena, oprawa audio- wizualna, obsługa techniczna 100 000
Artyści, konferansjer, koordynatorzy 200 000
Stoiska, atrakcje, strefy tematyczne 100 000
Zabezpieczenie wydarzenia 80 000
Catering, podjazdy dla wózków 50 000
Marketing, PR i materiały promocyjne (+spot reklamowy) 70 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Katarzyna Durczewska-Pastok
Adres email kasiapastok@o2.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Dorota Potejko, Katarzyna Strzyż-Sobańska, Klaudia Tomczak-Łątkowska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Koszty organizacji koncertu charytatywnego są za duże i będą wyższe niż kwota zebranych środków.
  Zespół Obradował w składzie: Koleta Ceglarek, Wojciech Chudy, Grzegorz Cwojdziński, Grzegorz Grochowski, Andrzej Kalman, Urszula Krupińska, Krzysztof Kubiak, Joanna Multaniak, Stanisław Mysior, Ewa Pilarczyk, Wojciech Szymczak.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Koszty organizacji koncertu są bardzo wysokie. Zbiórka pieniędzy na szczytny cel może być zagrożona - koszty organizacyjne zdają się być wyższe od potencjalnie zebranych środków.
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla na posiedzeniu w dniu 10.09.2019 obradujący w składzie: Artur Świątkowski, Wojciech Strzelecki
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Kwota organizacji koncertu jest zbyt duża, niejasne są również kwestie związane z podziałem środków na poszczególne składowe. Cel jakim jest zbiórka pieniędzy na szczytny cel może zostać nie zrealizowany - koszty organizacyjne będą wyższe niż kwota zebranych środków.
  Zespół Obradował w składzie: ADAMSKI Grzegorz CHOMICZ Maria FERENS Joanna CIEŚLEWICZ-GALAS Katarzyna DOLATA Iwona ŁAGOWSKI Dominik MĄCZKOWSKI Tomasz MNICH Teresa OSSOWSKI Szymon RACHWAŁ Lesław TOMCZAK Adam TRAFNY Mateusz WŁODARCZAK Łukasz ZBYSZEWSKI Piotr
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.