Przedszkole dla zwierząt w Nowym ZOO


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Przedszkole dla zwierząt w Nowym ZOO
Skrócony opis projektu
Specjalne miejsce dla odrzuconych zwierząt, gdzie uzyskają specjalistyczną pomocweterynaryjną oraz dokarmianie smoczkiem.
Opis projektu
W Ogrodzie Zoologicznym utrzymywane są gatunki zagrożone wyginięciem oraz specjalnej troski, gdzie każdy osobnik jest niezwykle cenny dla światowego dziedzictwa przyrodniczego. Maluchy rodzące się w niewoli często wymagają dodatkowej opieki człowieka, bywają odrzucane przez matki, czy z innych przyczyn utrudniony start w dobre życie. Nie ma w Poznaniu specjalistycznych pomieszczeń i wybiegów, które umożliwiłyby odchów takich zwierząt. "Przedszkole dla zwierząt w ZOO" obejmie budynek z wybiegami i mini-ambulatorium weterynaryjnym oraz pokojem socjalnym, w którym maluchy będą mogły być bezpiecznie odkarmiane na smoczku oraz przechodzić specjalistyczne zabiegi weterynaryjne, czy rekonwalescencję, rehabilitację. Przedszkole bęzie też ogromną frajdą dla publiczności, która przez specjalne szyby będzie mogła obserwować wszystkie zabiegi bez generowania stresu dla zwierząt.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Teren Nowego ZOO

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

ul. Krańcowa 81
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania, goście zwiedzający ZOO z kraju i zagranicy
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Maluchy rodzące się w niewoli często potrzebują opieki człowieka. Bywają czasem odrzucone przez matki, maja utrudniony start w dorosłe życie z powodu swoich wad, kalectwa etc. To dla nich chcemy stworzyć miejsce do dokramiania smoczkiem, miejsce do rekonwalescencji i rehabilitacji, swoiste miniambulatorium, zaplecze socjalne, gdzie przy wsparciu opiekunów przejdą do okresu niemowlęcego w życie dojrzałe w miarę samodzielne. Przedszkole będzie też ogromną frajdą dla zwiedzających ZOO, gdyż zza szyb będą mogli to wszystko obserwować nie powodując stresu u zwierząt. Kolejne miejsce edukacji i poznawania świata zwierząt.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Prace budowlane i adaptacyjne (budowa budynku, wybiegów etc.) 1 500 000
Wyposażenie 500 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 60 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Hlina Owsianna
Adres email halinaowsianna@gmail.com
Telefon 604853972
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Komunalnej
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Realizacja projektu pozwoliłaby na powstanie kolejnego obiektu podnoszącego jakość opieki nad zwierzętami w poznańskim Zoo - uatrakcyjniając jednocześnie ofertę dla zwiedzających i stwarzając warunki do obserwacji jego najmłodszych mieszkańcow, potrzebujących pomocy człowieka. Potrzeba powstania takiego wybiegu była już inicjowana przez samą Jednostkę -Ogród Zoologiczny, zatem znajduje praktyczne i użytkowe uzasadnienie jego wdrożenia.
  Zespół Obradował w składzie: Z ramienia Wydziału merytorycznego: Ziemowit Borowczak, Monika Nowotna, Marta Górniak, z ramienia jednostki - Ogrodu Zoologicznego: Ewa Zgrabczyńska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 60 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 995 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 60 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Dionizy Radojewski, Jarosław Klessa, Mieczysław Wachowiak, Krzysztof Bartosiak.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.