Park dla mieszkańców Bonina i Winiar


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Park dla mieszkańców Bonina i Winiar
Skrócony opis projektu
Miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców osiedla Bonin i Winiar
Opis projektu
Propozycja dotyczy zagospodarowania zaniedbanej, miejskiej przestrzeni i urządzenie na tym terenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców osiedla Bonina i Winiar. WGN prowadzi na tym terenie prace związane ze stanem prawnym , dot. to terenów zaniedbanych przestrzeni, z opuszczonymi garażami, sprawami innych garaży. Obok mam przestrzeń zróżnicowaną terenowo z zasypanym ciekiem wodnym, również bardzo zaniedbaną. Jest to wręcz idealne miejsce na zagospodarowanie pod zieleń urządzoną, park z małą architekturą.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Obszar pomiędzy Boninem a Winiarami (miejski teren)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Okolice Turkusowej, Kowalskiej, Winiarskiej
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy osiedla Bonin, Winiar, Sołacza oraz wszyscy odwiedzający zamieszkujących tam mieszkańców.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Osiedle Bonin to głównie blokowiska bez przestrzeni parkowej ze skąpymi zieleńcami, odgrodzone od arterii komunikacyjnej z jednej strony ekranami akustycznymi. Dalej osiedla znajdują się domki jednorodzinne. W tej przestrzeni jest potencjał na stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni parkowej. Będzie to też odtworzenie przestrzeni na trasie dawnych klinów zielonych i poprawi estetykę osiedla.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zaprojektowanie terenu zieleni urządzonej 60 000
Budowa parku I etap 540 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 100 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Halina Owsianna
Adres email halinaowsianna@gmail.com
Telefon 604853972
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania, ze względu na charakter inwestycji jest Zarząd Zieleni Miejskiej przy współudziale WJPM - ze względu na osiedlowy charakter przedsięwzięcia.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano rekomendację negatywną.
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze zostało umówione na dzień 18 września 2019 r. na godzinę 12:50 w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.
  Zespół Obradował w składzie Pan Patryk Pawełczak - Dyrektor Gabinetu Prezydenta, Pan Piotr Szczepanowski - Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Pan Tomasz Lisiecki - Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej.
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Szanowni Państwo, niniejszym składam odwołanie dot. mojego wniosku złożonego do PBO - projekt "Park dla mieszkańców Bonina i Winiar". Wyjaśniam, że w moim projekcie błędem było chyba podanie jako realizatora zadania ZZM. Dowiedziałm się, że ZZM negatywnie zaopiniował mój wniosek z uwagi na to, że nie otrzymał jeszcze wskazanego terenu w trwały zarząd. Niniejszym oświadczam, że jestem po rozmowie z Vice Prezydentem Bartoszem Gussem, który uważa, że WGN może przejąć na siebie realizację projektową. Chcę też nadmienić, że WGN prowadzi obecnie regulacje prawne dla większego obszaru na terenie osiedla Bonin. Dotyczy to sprawy sławetnych samowoli budowlanych w postaci blaszanych garaży. WGN i Pan Prezydent z dużą troską patrzą na całą przestrzeń Bonina, którą należy zrewitalizować. Projekt założenia parku zrodził się właśnie z potrzebą uporządkowania wskazanej przestrzeni.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt nie jest rekomendowany do realizacji, ponieważ zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania, które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów). Zatem wniosek jest sprzeczny z Zasadami PBO20Rozdział 2 pkt 13, lit. b. Ponadto dla wskazanej we wniosku lokalizacji nie ma stworzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (stąd nieznane jest przeznaczenie tego obszaru), a tereny te mają nieuregulowany stan prawny. Ponoszenie jakichkolwiek nakładów bez określenia przeznaczenia tego terenu, w tym zagospodarowanie zielenią (szczególnie wysoką) jest niewskazane. Ponadto obiekt ma powierzchnię powyżej 1ha, a zagospodarowanie takiej powierzchni kosztowałoby ponad milion złotych, w związku z czym przekracza to koszt projektu rejonowego, co także jest sprzeczne z Zasadami PBO20 Rozdział 2 pkt 13, lit. d).
  Zespół Obradował w składzie: Anna Feja, Monika Rucka
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - tak
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 100 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 495 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 300 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.