Nowoczesny plac zabaw Przedszkola 93


Kategoria
4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Nazwa projektu
Nowoczesny plac zabaw Przedszkola 93
Skrócony opis projektu
Wymiana wielofunkcyjnych sprzętów na placu zabaw. Kontynuacja realizacji modernizacji części sportowo -rekreacyjnej placu zabaw.
Opis projektu
Celem projektu jest dokończenie inwestycji przebudowy ogrodu przedszkolnego. Projekt zakłada:
- dokończenie modernizacji terenu placu zabaw przy Przedszkolu nr 93 w Poznaniu o część rekreacyjną zawierającą ścieżkę edukacyjną - Ruch drogowy, umożliwiającą jazdę na rowerkach dziecięcych,
- wymianę sprzętu zabawowego na wielofunkcyjne urządzenia zabawowe,
-postawienie ogrodzenia z siatkami ochronnymi.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Skibowa 13

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

projekt jest przewidziany na terenie działki nr1/15, ark41, obr Spławie, należącej do zasobu Miasta Poznania
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy osiedla Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, wychowankowie Przedszkola nr 93 w Poznaniu, uczniowie Szkoły podstawowej nr 61 w Poznaniu.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W ramach grantu uzyskanego w 2019 roku w Przedszkolu nr 93 powstał projekt przebudowy ogrodu z wydzieleniem części rekreacyjno-sportowej. Odwodniono teren placu zabaw, powstało boisko ze sztuczną trawą. Z boiska korzysta ok. 200 dzieci, wychowanków przedszkola. Prowadzone są systematyczne zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu. Dokończenie inwestycji przyczyni się do stworzenia atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjno-zabawowej, której brak na terenie osiedla. Zaskutkuje to zwiększeniem integracji przedszkola ze społecznością lokalną. Umożliwi optymalne wykorzystanie terenu placu zabaw, boiska sportowego podczas codziennych zajęć sportowych oraz licznych imprez organizowanych dla dzieci, rodziców i mieszkańców osiedla. Zmodernizowany plac zabaw będzie służył nie tylko wychowankom przedszkola lecz wszystkim dzieciom z osiedla. Wpłynie również pozytywnie na uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego. Planowane zagospodarowanie terenu przyczyni się do podniesienia jakości imprez organizowanych na świeżym powietrzu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
modernizacja części rekreacyjnej placu zabaw ze ścieżką edukacyjną o ruchu drogowym 120 000
wielofunkcyjne urządzenia zabawowe wraz z ogrodzeniem części zabawowej 160 000
wykonanie ogrodzenia części zabawowej 20 000
SUMA: 300 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Docelowy plan zagospodarowania ogrodu przedszkolnego PLAN ZAGOSPODAROWANIA OGRODU PRZEDSZKOLNEGO 1.pdf
Plan zagospodarowania ogrodu przedszkolnego - mapa PLAN ZAGOSPODAROWANIA OGRODU PRZEDSZKOLNEGO 2.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Iwona Kruszona
Adres email kruszonaiwona@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 300 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 300 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: BUKO Jarosław, DARACZ Błażej, FILIPIAK Krzysztof, FILIPIAK Magdalena, KANIEWSKA Wiesława, KRUSZONA Iwona, NAJDKOWSKA Irena, PACZKOWSKI Marek, PRZYBYŁA Mariusz, TOMASZEWSKA Monika, WOŹNIAK Paweł
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.