Defibrylatory w ośrodkach wsparcia osób zależnych


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Defibrylatory w ośrodkach wsparcia osób zależnych
Skrócony opis projektu
Montaż defibrylatorów w ośrodkach wsparcia osób zależnych wraz z zaawansowanym zestawem sprzętu pierwszej pomocy
Opis projektu
Montaż automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) wraz z zaawansowanym zestawem ratowniczym (torba ratownicza z zestawem do tlenoterapii biernej i czynnej) w 45 ośrodkach wsparcia osób zależnych na terenie miasta Poznania (Domy Pomocy Społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki wsparcia osób bezdomnych, Warsztaty Terapii Zajęciowej). Defibrylatory będą montowane w szafkach posiadających zabezpieczenie alarmowe. Znajdować się będą wewnątrz budynków - analiza lokalizacji zostanie przeprowadzona w każdym ośrodku indywidualnie, tak, by jak najlepiej spełniał funkcje ratownicze dla personelu i mieszkańców/uczestników. W celach zwiększenia możliwości udzielania pierwszej pomocy, w skład wyposażenia wejdzie także zestaw ratowniczy z wyposażeniem do przyrządowego udrażniania dróg oddechowych oraz zestawem do tlenoterapii biernej i czynnej (butla z tlenem medycznym - zestaw R1). Każdy członek personelu otrzyma indywidualny zestaw pierwszej pomocy zoptymalizowany pod potrzeby szybkiego reagowania na potrzeby podopiecznych. Ośrodki zostaną wyposażone także w plecakowe zestawy pierwszej pomocy, które będą zabierane na wyjścia (wycieczki, wyjazdy, plenerowe wydarzenia integracyjne). W każdym ośrodku zostanie wytypowana jedna osoba z personelu (preferowana osoba z wykształceniem medycznym), która ukończy kurs zaawansowanej pierwszej pomocy zgodny ze standardami Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP-ALS). Jest to niezbędne do prawidłowego posługiwania się zaawansowanym sprzętem ratowniczym wchodzącym w skład zestawu ratowniczego R1. Wszyscy członkowie personelu oraz wolontariusze ośrodków oraz mieszkańcy i uczestnicy/korzystający, którzy są w stanie udzielać pierwszej pomocy, przejdą instruktaże z obsługo AED na dedykowanych zainstalowanym modelom symulatorach. Zostanie także zamontowany system informacyjny na zewnątrz budynków o dostępności AED oraz wewnątrz budynków system tablic informacyjnych i kierunkowych wraz z algorytmem użycia AED. Urządzenia, poza ubezpieczeniem, nie generują dużych kosztów obsługi. Zestawy baterii i elektrod mają co najmniej 5 letni okres zdolności do 100% użycia. W przypadku użycia AED do akcji ratowniczej, baterie i elektrody są przez producenta wymieniane bezpłatnie. Wszystkie urządzenia objęte są pięcioletnią gwarancją. Urządzenia mają wbudowany system samokontroli powodujący, że stale są w pełni gotowe do użycia.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Domy Pomocy Społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki wsparcia osób bezdomnych, warsztaty Terapii Zajęciowej według informacji zawartych na podstronach http://www.poznan.pl/mim/ezdrowie/

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Wszystkie urządzenia będą zamontowane wewnątrz budynków w lokalizacjach, jakie zostaną wskazane przez dostawcę po konsultacji z personelem. Sprzęt ratowniczy (torba z zestawem do tlenoterapii) musi być zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. Na budynkach zostaną umieszczone tablice informacyjne o wyposażeniu w AED, tak, by w przypadku wystąpienia NZK w najbliższej okolicy lokalizacji, świadkowie tego zdarzenia mieli możliwość skorzystania z AED
Potencjalni odbiorcy projektu
Personel, mieszkańcy, uczestnicy/korzystający, wolontariusze ośrodków wsparcia, w których zostaną zamontowane defibrylatory. Pośrednio mieszkańcy okolicy ośrodków oraz osoby znajdujące się w najbliższej ich okolicy w godzinach otwarcia (AED będą montowane wewnątrz budynków), którzy będą świadkami sytuacji wymagającej użycia AED do ratowania osoby poszkodowanej
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W przypadku wystąpienia NZK żaden zespół Państwowego Ratownictwa Medycznego nie przybędzie w czasie, który pozwoli uratować poszkodowanego. Bez podjęcia skutecznych działań ratowniczych przez świadków zdarzenia, poszkodowany umrze. Mózg bez dotlenienia może pozostawać przez okres 3-4 min. Po tym czasie następują nieodwracalne zmiany, w większości przypadków prowadzące do śmierci osoby poszkodowanej. Rozpoczęcie pośredniego masażu serca zwiększa szanse na przeżycie do 30%, wymaga to jednak sporych, stale utrzymywanych, umiejętności. Wymaga też dużej siły fizycznej. Pośredni masaż serca jest tylko jednym z ogniw Łańcucha Przeżycia, w którym szybka defibrylacja jest najważniejszym ogniwem. Użycie AED zwiększa szanse osoby z NZK na przeżycie do 70%. Poza tym, użycie AED jest w pełni intuicyjne i proste. System komend głosowych i wizualnych powoduje, że każdy świadek NZK jest w stanie, nawet nie mając żadnego przeszkolenia, skutecznie przeprowadzić defibrylację, znacznie zwiększając w ten sposób szanse osoby poszkodowanej na przeżycie. Deficyty osób zależnych zwiększają ryzyko występowania stanów zagrożenia życia.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Pojedynczy zestaw to: zakup defibrylatora z symulatorem i szafką z systemem alarmowym. Montaż i ubezpieczenie urządzenia. Montaż systemu tablic informacyjnych i kierunkowych. Zakup zestawu ratowniczego R1 z zestawem do tlenoterapii biernej i czynnej oraz przyrządowego udrażniania dróg oddechowych. Dzierżawa butli z tlenem do zestawów R1. Zakup plecakowego zestawu ratowniczego - łącznie jeden zestaw to koszt 20 000 zł x 45 ośrodków
Rekomendacją autorki do realizacji tego działania jest powierzenie instalacji AED Fundacji Projekt AED we współpracy z Fundacją Akceptacja
900 000
Kurs według standardów KPP-ALS dla 45 osób - wytypowanych pracowników ośrodków objętych projektem
Rekomendacją autorki do realizacji tego działania jest powierzenie przeprowadzenia kursów firmie szkoleniowej Medaid z Poznania
30 000
Instruktaże z obsługi defibrylatora wraz z zakupem wyposażenia osobistej pierwszej pomocy dla personelu i wolontariuszy ośrodków objętych programem.
Szkolenia pierwszej pomocy dla uczestników/korzystających/mieszkańców, których stan zdrowia pozwala użyć AED
Rekomendacją autorki do realizacji tego zadania jest powierzenie go Fundacji Projekt AED, firmie szkoleniowej Medaid we współpracy z Fundacją Akceptacja
120 000
SUMA: 1 050 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 70 000
Dodatkowe załączniki
fragmenty aktualnych wytycznych Polskiej Rady Resuscytacji Wytyczne RKO fragmenty dot AED.docx
rekomendacje dwóch ośrodków, w których planowana jest realizacja działań projektowych PBO2020 rekomendacje.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Anna Maria Szymkowiak
Adres email annamariaszymkowiak@gmail.com
Telefon +48667863841
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zadania zaproponowane do realizacji w projekcie wpisują się w zakres promocji zdrowia, działań profilaktycznych i na rzecz ochrony zdrowia. Zakres projektowanych działań oraz opisany sposób ich realizacji odpowiadają projektowanym rezultatom. Koszty realizacji przedsięwzięcia są adekwatne do potrzeb.
  Zespół Obradował w składzie: Joanna Olenderek Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Klaudia Tomczak-Łątkowska, Katarzyna Strzyż-Sobańska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 050 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 70 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 050 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 70 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.