Rower miejski dla osiedla Fabianowo-Kotowo


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Rower miejski dla osiedla Fabianowo-Kotowo
Skrócony opis projektu
Ustanowienie trzech stref wypożyczania i zwrotów rowerów PRM 4G na terenie osiedla Fabianowo-Kotowo
Opis projektu
Poznański Rower Miejski jest z roku na rok coraz popularniejszy. Mieszkańcy coraz chętniej korzystają z tej formy transportu, odciążając tym samym transport miejski. Wprowadzenie tego typu systemu przyczynia się do: zmniejszenie zatłoczenia i poprawy jakości powietrza, zwiększenia dostępności i zmniejszenia kosztów ponoszonych na rozszerzanie sieci transportowej, poprawa wizerunku miejskiego rowerzysty, świadczenie usług komplementarnych w stosunku do publicznego transportu, poprawy stanu zdrowia mieszkańców, przyciągania nowych rowerzystów, poprawy wizerunku miasta, wpływa na lokalną gospodarkę oraz przyczynia się do poprawy infrastruktury rowerowej w mieście.
Przedmiotowy projekt polegać ma na wyznaczeniu trzech nowych stref wypożyczania i zwrotów rowerów PRM czwartej generacji na terenie osiedla Fabianowo-Kotowo.
Osiedle jest peryferyjnie położone na terenie miasta w jego południowo-zachodniej części i stanowi trasę przelotową dla ludzi pracujących w mieście, a mieszkających w sąsiednich gminach (Luboń, Komorniki).
Najbliższe stacje (w tym strefy) rowerów miejskich znajdują się na sąsiednich osiedlach - dopiero po drugiej stronie Szacht na Świerczewie (Leszczyńska/Kocha) i w znacznym oddaleniu na Górczynie (pętla autobusowa) czy koło cmentarza Junikowo. W kwietniu bieżącego roku również sąsiedni Luboń uruchomił własny system roweru miejskiego (zsynchronizowany z systemem PRM).
Poniżej bardziej szczegółowy opis proponowanych lokalizacji, w tym alternatywnych (gdyby pierwsza lokalizacja dla danego obszaru była odrzucona):
Fabianowo:
1a - przy ul. Pobielskiej koło budynku poczty i biblioteki
lub
1b - przy ul. Fabianowo na terenie rekreacyjnym (plac zabaw) naprzeciw szkoły podstawowej nr 52
Kotowo:
2a - przy skrzyżowaniu ul. Uradzkiej z ul. Kotowo, koło przystanku autobusowego
lub
2b - przy skrzyżowaniu ul. Kotowo z ul. Wandy Modlibowskiej, obok przystanku autobusowego
3 - Szachty: ul. Mieleszyńska obok wieży widokowej
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Kotowo; ul. Fabianowo; ul. Mieleszyńska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Lokalizacje: 1a - działka nr 1/7, arkusz 08, obręb 36, 1b - działki nr 12 i 13, arkusz 08, obręb 36, 2 a - działki nr 22/1 i 22/10, arkusz 07, obręb 37, 2b - działka nr 20, arkusz 05, obręb 37, 3 - działka nr 1/5, arkusz 22, obręb 36
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy miasta, a w szczególności mieszkańcy osiedla Fabianowo-Kotowo
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W związku z peryferyjnym położeniem osiedle Fabianowo-Kotowo jest otoczone przez miejsca gdzie można wypożyczać i zwracać rowery miejskie, ale na jego terenie brakuje jakiejkolwiek stacji czy strefy wypożyczania rowerów należący do sieci PRM, przez co mieszkańcy osiedla są praktycznie wykluczeni z możliwości korzystania z systemu. Aktualnie zgłaszane są przez mieszkańców porzucone lub pozostawione w miejscach do tego nieprzeznaczonych rowery sieci PRM na terenie osiedla. Ustanowienie oficjalnych dwóch nowych stref we wskazanych lokalizacjach na Fabianowie i Kotowie umożliwi mieszkańcom korzystanie z PRM i spowoduje połączenie siecią rowerową osiedla z sąsiadami: osiedlami Junikowo, Górczyn i Świerczewo i miastem Luboń. Należy zauważyć, iż od kilku lat intensywnie rozwijane są tereny Szacht, gdzie również wskazane jest ustanowienie przedmiotowej strefy, dzięki czemu dodatkowo zostanie zwiększona atrakcyjność i dostępność tych terenów.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koszt wykonania 3 stref (w tym nawierzchni, oznakowania i pozostałych elementów niezbędnych do jej funkcjonowania) 75 000
SUMA: 75 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 15 000
Dodatkowe załączniki
Lokalizacja stacji 2b Stacja 2b.jpg
Lokalizacja stacji 3 Stacja 3.jpg
Lokalizacja stacji 1a Stacja 1a.jpg
Lokalizacja stacji 1b Stacja 1b.jpg
Lokalizacja stacji 2a Stacja 2a.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Maciej Marciniak
Adres email maciej.marcin@gmail.com
Telefon 602466089
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami opiniuje projekt pozytywnie ale tylko i wyłącznie w odniesieniu do lokalizacji nr 1a (Biblioteka Raczyńskich), 1b - teren przekazany Radzie Osiedla do korzystania (WJPM), 2b i 3 - ZDM. W odniesieniu do lokalizacji nr 2a może być brana pod uwagę tylko i wyłącznie działka nr 22/1 (ZDM). Wobec powyższego jednostkami właściwymi do zaopiniowania projektu są: WJPM, ZDM, ZTM i Wydział Kultury.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 27.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.