Rowerowy pakiet: Górczyn-Junikowo-Ławica


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Rowerowy pakiet: Górczyn-Junikowo-Ławica
Skrócony opis projektu
Ułatwienia rowerowe i edukacja. Lasek Marceliński + Dmowskiego + Sielska + Junikowo
Opis projektu
Projekt zakłada wdrożenie kilku inwestycji rowerowych, które ułatwią poruszanie się rowerem mieszkańcom południowo-zachodniego Poznania (przede wszystkim Górczyn, Ławica, Junikowo), a także realizację edukacyjnego festynu rowerowego.

INWESTYCJE

1. Lasek Marceliński - poprawa nawierzchni na popularnej trasie rowerowej (z zachowaniem nawierzchni gruntowej)
Wymiana nawierzchni na krytycznych odcinkach trasy rowerowej przez Lasek Marceliński na przedłużeniu ul. Leśnych Skrzatów w kierunku Cmentarza Junikowskiego i os. Kwiatowego. Eliminacja najbardziej uciążliwych miejsc (dziury, piasek, duże koleiny).

2. Dmowskiego - pieszo-rowerowy łącznik przez tory do ul. Czechosłowackiej

Wymiana nawierzchni na równą asfaltową na południowym odcinku Dmowskiego, w rejonie między ul. Drużynową i Czechosłowacką (przecięcie torów kolejowych), tam, gdzie nie ma obecnie nawierzchni asfaltowej, a teren jest zarządzany przez miasto.
Zakres do wysokości środków, kluczowa jest realizacja odcinka między torami i na południe od torów (bliżej Czechosłowackiej).
Inwestycja łączy się z planami miasta dotyczącymi zbudowania nowej drogi dla rowerów wzdłuż ul. Dmowskiego w kierunku centrum.

3. Sielska - udrożnienie przejazdu przez Głogowską

Na ul. Sielskiej znajduje się zatarty kontrapas rowerowy ze ślepym zakończeniem na chodniku. W ramach inwestycji miałby zostać ustawiony sygnalizator na końcu kontrapasa przy skrzyżowaniu z ul. Głogowską, który umożliwiłby bezpośredni, poprawny inżynieryjnie przejazd w poprzek ulicy (już obecnie skrzyżowanie jest osygnalizowane).
Inwestycja łączyłaby się z powstałym niedawno kontrapasem na dalszym odcinku ul. Bosej w stronę ul. Dmowskiego, tworząc dłuższy, komfortowy ciąg.

EDUKACYJNY FESTYN ROWEROWY

Osiedlowy festyn rowerowy na Junikowie w maju/czerwcu, w ramach którego:
+ mieszkańcy będą mogli przetestować rowery elektryczne i towarowe
+ odbędą się warsztaty z serwisowania rowerów dla dorosłych i młodzieży szkolnej
+ będzie można skonsultować swoją trasę rowerem do pracy lub szkoły
+ odbędą się prezentacje dotyczące bezpiecznego poruszania i korzyści zdrowotnych jazdy na rowerze
+ mieszkańcy będą mogli oznaczyć na mapie potrzeby w zakresie poprawy warunków ruchu rowerowego i pieszego w swojej okolicy
Preferowana lokalizacja: Park Michałowskiego (przy pętli Budziszyńska).
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Lasek Marceliński + Dmowskiego + Sielska + Park Michałowskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Inwestycje: Lasek Marceliński + Dmowskiego + Sielska. Festyn edukacyjny: Park Michałowskiego
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy południowo-zachodniego Poznania. Osoby poruszające się na rowerach, dbające o zdrowie, poruszające się rekreacyjnie, do pracy, do szkoły, na zakupy.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Każda z proponowanych inwestycji uzupełnia braki na dłuższych ciągach rowerowych, poprawiając bezpieczeństwo i komfort jazdy.
Festyn zwiększy wiedzę mieszkańców, wyniesiona wiedza pozwoli się bezpieczniej poruszać rowerem i pewniej czuć na drogach.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Lasek Marceliński - poprawa nawierzchni 100 000
Dmowskiego - pieszo-rowerowy łącznik do Czechosłowackiej 200 000
Sielska - udrożnienie przejazdu 250 000
Edukacyjny festyn rowerowy 50 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 80 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Tadeusz Mirski
Adres email tadeuszmirski@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Proponowana inwestycja jest niezgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (uchwała nr XXVII/377/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – część A” w Poznaniu). W ramach realizacji zadania niezbędna jest regulacja terenowo-prawna. Dodatkowo MPZP przewiduje konieczność wybudowania placu do zawracania dla samochodów ciężarowych. Realizacja wymaga również uzyskania uzgodnień w szczególności z zarządcą infrastruktury kolejowej PKP. Realizacja projektu nie jest możliwa w okresie 2 lat. Szacowany koszt realizacji przekracza wartość 2 mln. zł. Projekt niezgodny zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego rozdział II, pkt 12, ppkt c) oraz pkt 13, ppkt d) (załącznik do uchwały nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r.). Dodać należy, iż – zgodnie z opinią ZZM - Park Michalskiego jest parkiem kameralnym i absolutnie nie ma możliwości zorganizowania w nim festynu.
  Zespół Obradował w składzie: Dagmara Woźniak, Karolina Kubis
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - nie
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 80 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.