Rowerem do centrum


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Rowerem do centrum
Skrócony opis projektu
Poprawa skomunikowania rowerowego między osiedlami Szczepankowo-Spławie-Krzesinki oraz Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo z osiedlem Chartowo.
Opis projektu
Jadąc od strony osiedli Szczepankowo-Spławie-Krzesinki oraz Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo droga rowerowa kończy się przy ulicy Klenowskiej. Celem niniejszego projektu jest budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Klenowskiej do istniejącego przejazdu przez ulicę Szwedzką oraz przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Kurlandzkiej na ciąg pieszo-rowerowy kończący się przy istniejącej drodze rowerowej przy ul. Piaśnickiej.
Dodatkowo budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul Torowej do istniejącej infrastruktury prowadzącej na wiadukt Franowo wraz z przejściem dla pieszych umożliwi bezpieczną komunikację pieszą od przystanku autobusowego Torowa w kierunku obydwu osiedli.
Dzięki tej realizacji możliwy będzie bezpieczny przejazd w stronę centrum miasta oraz w kierunku terenów rekreacyjnych nad jeziorem Malta
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Klenowska, Szwedzka, Piaśnicka, Kurlandzka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Osiedle Chartowo
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy miasta Poznania i okolic aktywnie spędzający czas na rowerze ponieważ znacznie ułatwia dojazd z osiedli peryferyjnych w stronę centrum miasta jak również wyjazd poza miasto.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Na chwilę obecną nie ma bezpiecznego połączenia między zakończeniem drogi rowerowej przy ul Klenowskiej z pozostałą siecią dróg. Rowerzyści z dziećmi zmuszeni są do korzystania z bardzo nierównego chodnika lub do podróżowania ruchliwą drogą prowadzącą do sklepów wielkopowierzchniowych. Jednocześnie brak przejścia dla pieszych w okolicy ul Torowej stwarza realne zagrożenie bezpieczeństwa osób korzystających z komunikacji miejskiej.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Klenowskiej do przejazdu przez ul. Szwedzką - około 850 metrów 950 000
Przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy od ul. Szwedzkiej, przejazd przez ul Kurlandzką i wzdłuż ul Kurlandzkiej do ul. Piaśnickiej - 490 metrów 650 000
Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul Torowej do istniejącej infrastruktury prowadzącej na wiadukt Franowo wraz z przejściem dla pieszych - 250 metrów 400 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Początek planowanej rogi rowerowej przy ul. Klenowskiej Pocz_tek planowanej drogi rowerowej.png
Przebieg planowanej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Klenowskiej ul Klenowska.png
Przebieg planowanej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Kurlandzkiej ul Kurlandzka.png
Przebieg ciągu pieszo-rowerowego od ul. Torowej do istniejącego ciągu prowadzącego na wiadukt Torowa.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Krzysztof Filipiak
Adres email radny.krzysztof.filipiak@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 07.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się 20.09.2019.
  Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, D.Koziński, M.Woźniak, M.Makowski, ekspert-J.Muller
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Szanowni Państwo. 1. Przebudowanie skrzyżowania przy ul. Szwedzkiej nie dyskwalifikuje tego projektu ponieważ wystarczy doprowadzić nową drogę rowerową do już istniejącej, prowadzącej do nowego przejazdu. Aktualnie droga rowerowa kończy się przy giełdzie rolno-ogrodniczej i dalej rowerzyści poruszają się najczęściej po chodnikach, czyli niezgodnie z przepisami. 2. Koszt drogi rowerowej oszacowany został według dokumentu "PRZYKŁADOWE-KOSZTY-PBO20.pdf" gdzie podano 350 - 650 zł/m2. Przy założeniu szerokości 3m i długości 850m przy najwyższym koszcie 650zł/m2 koszt wynosi 1.657.500,00 zł. Nie rozumiem skąd cena metra drogi rowerowej na poziomie 3000zł. 3. Co jest ważniejsze: drzewa które można przesadzić czy bezpieczeństwo poznaniaków, mieszkańców osiedli Szczepankowo-Spławie-Krzesinki oraz Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, którzy na tym odcinku jeżdżą przez parking lub ulicą Klenowską, co jest co najmniej ryzykowne. Z tej drogi korzystają również młodzi mieszkańcy dojeżdżający do szkół na os. Czecha i Rusa, którzy są inspiracją tego projektu. 4. Chodnik w ul. Torowej oraz wzdłuż Kurlandzkiej został niedawno wykonany więc można zrezygnować z tej części projektu. Uprzejmie proszę o ponowne pochylenie się nad moją propozycją i o danie możliwości zadecydowania poprzez głosowanie w PBO2020. Z poważaniem Krzysztof Filipiak
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zaproponowany projekt PBO częściowo pokrywa się z trasą Programu Rowerowego. Zaproponowano alternatywne rozwiązanie składające się z połączenia Szczepankowa z trasą R1 Wschód. Niestety rozwiązanie to jest niemożliwe do wykonania ze względu na zakończoną przebudowę skrzyżowania przy ul. Szwedzkiej, która zakłada zlikwidowanie kluczowego przebiegu trasy przejazdu rowerowego. 1. Oszacowany koszt realizacji drogi rowerowej wzdłuż ul. Klenowskiej oscyluje w wysokości 2.550.000 zł (850 m drogi rowerowej x 3.000 zł średni koszt 1m drogi rowerowej). Ponadto zaproponowany projekt przewiduje włączenie się do ul. Szwedzkiej. Dla ulicy tej zakończona została przebudowa, która zakładała zlikwidowanie kluczowego dla przebiegu wskazanej trasy przejazdu rowerowego. 2. Oszacowany koszt realizacji drogi rowerowej wzdłuż ul. Szwedzkiej oscyluje w wysokości 1.450.000 zł. Ponadto na wstępny etapie analizy zwrócono uwagę, że realizacja projektu wymaga ingerencji w działkę należącą do Zarządu Zieleni Miejskich. Pozyskana opinia tej jednostki jednoznacznie określa, że teren, na którym miałaby przebiegać droga rowerowa jest terenem świeżo zrewaloryzowanym. W znacznym stopniu posadzone zostały młode drzewa (nasadzenia rekompensacyjne). Zarząd Zieleni Miejskiej nie widzi możliwości likwidacji terenu biologicznie czynnego nowo urządzonego parku i usunięcia drzew na rzecz budowy ścieżki rowerowej. Bieżąca szerokość pasa drogowego nie pozwala na wytyczenie ścieżki w inny sposób, nie przebiegający przez działkę będącą we władaniu ZZM. Ponadto szacowane koszty realizacji projektu dla wskazanych ulic przekraczają możliwości finansowania w ramach PBO. Łączny koszt realizacji oszacowano na kwotę 4.750.000 zł. Projekt niezgodny zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego rozdział II, pkt 13, ppkt c) (załącznik do uchwały nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r.).
  Zespół Obradował w składzie: Olejniczak Krzysztof, Libicki Piotr, Woźny Ireneusz, Pluta Grzegorz, Gowin-Sikora Paulina, Heilman Maciej, Saleta Maciej, Zalewska Ewa, Jankowska-Kranz Agnieszka, Balcerzak Dariusz, Spychała Krystian, Gawełek Lech, Koziński Damian, Makowski Marek,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 4 750 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.