Szkoła jak z Finlandii


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Szkoła jak z Finlandii
Skrócony opis projektu
Stworzenie szkoły najwyższych standardów, rodem z Finlandii
Opis projektu
Celem projektu jest renowacja wnętrz pomieszczeń szkolnych Szkoły Podstawowej nr 77 im.15 Pułku Ułanów Poznańskich na wzór szkół w Finlandii. Ponad 50-letni budynek domaga się gruntownych remontów i wprowadzenia elementu nowoczesności. Obecne klasy są nieatrakcyjne, nie działają motywująco i nie sprzyjają zwiększaniu efektywności procesów szkolnych. Wśród najbardziej pilnych potrzeb jest również remont toalet i zlikwidowanie barier architektonicznych. Projekt zakłada stworzenie pionierskich, designerskich i bardzo nowoczesnych przestrzeni szkolnych, w których uczniowie będą zdobywać wiedzę. Nowoczesny design klas, zaprojektowanych tematycznie – sala historyczna z elementami nawiązującymi do historii, sala językowa z udogodnieniami do nauki języka i Big Benem w tle, sala matematyczna pełna kształtów, itp. z pewnością wpłynie na motywację wszystkich grup szkolnych i pozwoli przybliżyć szkołę do standardów fińskich.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Dmowskiego 50, 60-204 Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

budynek Szkoły Podstawowej nr 77 im. 15 Pulku Ułanów Poznańskich
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu jest społeczność lokalna:
- uczniowie i młodzież szkolna
- rodzice dzieci
- nauczyciele
- wszelkie organizacje, stowarzyszenia, kluby sportowe i inne podmioty korzystające z pomieszczeń szkolnych
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Realizacja projektu odpowiadać będzie naglącym potrzebom szkoły, szczególnie tym podniesienia standardów infrastruktury szkolnej. Nowoczesny świat i misja kształtowania mądrych obywateli wymuszają konieczność zapewniania warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży. Projekt przyczyni się docelowo do podniesienia efektywności nauczania oraz wzbogacenia oferty edukacyjnej placówki. Efektem ubocznym będzie podnoszenia kreatywności, inicjatywności i przedsiębiorczości poprzez motywowanie do działania własnym przykładem. Nowoczesne klasopracownie zapewniać będą warunki do pracy projektowej i kształtowania przez to kompetencji społecznych uważanych za niezbędne w XXI wieku. Projekt będzie również inspiracją dla innych szkół do poszukiwania środków niezbędnych, by zapewniać najwyższą jakość edukacji; środków, by dofinansować niedofinansowywaną oświatę, szczególnie względem europejskich standardów. W trakcie ostatnich warsztatów edukacyjnych WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ uczniowie wskazali główne potrzeby i oczekiwania takie jak: remont sal lekcyjnych z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań, toalet i korytarzy. Projekt jest więc odpowiedzią na potrzeby uczniów.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
projekt architektoniczny, położenie nowej instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem i skrzynką prądową, remont instalacji c.o oraz wod.-kan. wymiana stolarki drzwiowej, wymiana podłóg, remont sanitariatów, ogólne prace budowlane 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 100 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Joanna Przybył
Adres email joanna_purtak@wp.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 100 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Św. Łazarz podczas sesji w dniu 28.08.2019
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.