Zielone i bezpieczne skrzyżowania dla Jeżyc


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Zielone i bezpieczne skrzyżowania dla Jeżyc
Skrócony opis projektu
Skrzyżowania Kościelna-Poznańska i Zwierzyniecka-Gajowa (przed Zoo) mogą być piękne, pełne zieleni oraz bezpieczne!
Opis projektu
1. Skrzyżowanie ul. Kościelnej i Poznańskiej to miejsce, gdzie bywa mnóstwo z nas. Niektórzy wracają tamtędy do domu, inni idą się modlić, jeszcze inni - na pizzę, lody albo na Sołacz. Wszyscy jednak tracą na tym, jak to miejsce obecnie wygląda (zał. 1). Zmieńmy to! (zał. 2)
-> Zamieńmy nieużywane części skrzyżowania na zieleńce i poszerzmy skwer przed dawnym Invest Bankiem, który wkrótce będzie rewitalizowany.
-> Skróćmy drogę, którą piesi muszą pokonać z jednego krańca skrzyżowania na drugi.
-> Zmieńmy organizację ruchu i poprawmy geometrię skrzyżowania, tak by piesi czuli się bezpieczniej przekraczając ulicę, a kierowcy mieli dobrą widoczność.

2. Stare Zoo to jedno z najważniejszych miejsc Jeżyc i ich zielone płuca. Żeby jednak do tych płuc się dostać, trzeba pokonać morze bruku, betonu i asfaltu, na którym nie ma nawet przejścia dla pieszych - bo tak wygląda obecnie skrzyżowanie ul. Zwierzynieckiej i Gajowej (zał. 3). Zmieńmy to! (zał. 4)
-> Zamieńmy nieużywane części skrzyżowania na zieleńce.
-> Wyznaczmy przejścia dla pieszych, zmieńmy organizację ruchu i skróćmy drogę, którą piesi, w tym dzieci i rodzice z wózkami, muszą pokonać z jednego krańca skrzyżowania na drugi.

Bez szkody dla płynności ruchu samochodowego możemy ulepszyć i lepiej wykorzystać naszą wspólną przestrzeń!
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Kościelna-Poznańska, Zwierzyniecka-Gajowa

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Skrzyżowanie ul. Kościelnej i Poznańskiej (przed kościołem) oraz Zwierzynieckiej i Gajowej (przed Starym Zoo)
Potencjalni odbiorcy projektu
Użytkownicy i mieszkańcy ul. Kościelnej, Poznańskiej, Zwierzynieckiej i Gajowej, osoby odwiedzające Stare Zoo lub kościół na Kościelnej, spacerowicze podążający z Jeżyc na Sołacza lub z Sołacza na Jeżyce
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Przestrzeń przed Starym Zoo oraz przed kościołem przy ul. Kościelnej są obecnie niezbyt przyjazne. Są to miejsca o ogromnym potencjale, jednak obecnie:
- duże ich połacie są nieużywane i zabetonowane;
- przejścia dla pieszych są zbyt długie (ul. Kościelna i Poznańska), źle wyprofilowane (ul. Poznańska) albo w ogóle ich nie ma (ul. Zwierzyniecka przed Starym Zoo).
W dość prosty sposób można to zmienić, jednocześnie dodając Jeżycom nieco zieleni przyulicznej, której tak bardzo ciągle brakuje.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1a. Projekt wykonawczy i projekt organizacji ruchu dla skrzyżowania Gajowa-Zwierzyniecka


30 000
1b. Wdrożenie nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu Gajowa Zwierzyniecka 15 000
1c. Prace budowlane i sadzenie zieleni na skrzyżowaniu Gajowa-Zwierzyniecka 250 000
2a. Projekt wykonawczy i projekt organizacji ruchu dla skrzyżowania Kościelna-Poznańska 30 000
2b. Wdrożenie nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu Kościelna Poznańska 15 000
2c. Prace budowlane i sadzenie zieleni na skrzyżowaniu Kościelna Poznańska 250 000
SUMA: 590 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 60 000
Dodatkowe załączniki
3. Zwierzyniecka-Gajowa - tak wygląda obecnie 3. Zwierzyniecka-Gajowa - obecnie.pdf
1. Kościelna-Poznańska - tak wygląda obecnie 1. Kos_cielna-Poznan_ska - obecnie.pdf
2. Kościelna-Poznańska - tak może wyglądać (wizualizacja - BIT, Ł. Walter) 2. Kos_cielna-Poznan_ska - projekt (wizualizacja - BIT, _. Walter).pdf
4. Zwierzyniecka-Gajowa - tak może wyglądać (wizualizacja - BIT, Ł. Walter).pdf 4. Zwierzyniecka-Gajowa - projekt (wizualizacja - BIT, _. Walter).pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Filip Schmidt
Adres email schmidt.filip@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 25.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się w dniu 20.09.2019
  Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, D.Koziński, M.Woźniak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o przebudowę skrzyżowania ul. Zwierzynieckiej i Gajowej, nie przedstawiono wyliczeń, które wskazywałyby na to, że przebudowa powinna przekroczyć 2 mln zł. Proponowane zadanie dotyczy skrzyżowania o powierzchni kilkuset metrów kwadratowych. Dla porównania, realizowana obecnie przebudowa ul. Jackowskiego na odcinku Kraszewskiego-Polna, obejmująca ok. 7000 m2, w tym również sieci podziemne, pochłonęła mniej niż 5 mln zł. Niewiele wyższy był z kolei koszt przebudowy torowiska, trakcji i jezdni na ul. Dąbrowskiego na całym odcinku Kraszewskiego-Roosevelta. Odwołując się proszę uprzejmie o ponowne przeliczenie i przedstawienie szacunkowego kosztorysu inwestycji Mimo powyższych zastrzeżeń w odpowiedzi na Państwa negatywną opinię w wiadomości email z dnia 30 lipca zaproponowałem jednak usunięcie z projektu nr 327 ww. inwestycji i pozostawienie w nim mniej kosztownego, drugiego elementu – przebudowy skrzyżowania ul. Kościelnej i Poznańskiej, na podstawie koncepcji zaczerpniętej wprost ze zleconej i odebranej przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Wielowariantowej koncepcji organizacji ruchu na Osiedlu Jeżyce. W tym przypadku w odmowie wskazano na: (1) „Pogorszenie funkcjonowania transportu publicznego. Przygotowana koncepcja zakłada likwidację pasa autobusowego w rejonie ul. Kościelnej i Poznańskiej, co w bezpośredni sposób przekłada się na pogorszenie funkcjonowania transportu publicznego. Koncepcja zakłada całą obsługę komunikacyjną prowadzić w ramach jednego pasa drogowego, co przyczyniać się będzie do wstrzymywania ruchu drogowego”. Jak zaznaczyłem wcześniej w wiadomości email z 30 lipca, nie jest to prawdą. Pas autobusowy zlokalizowany jest na wcześniejszej części ul. Kościelnej, na północ od miejsca, którego dotyczy projekt. Na przedmiotowym skrzyżowaniu na jezdni zachodniej ul. Kościelnej ruch w kierunku ul. Dąbrowskiego prowadzony jest już w chwili obecnej jednym pasem. Autobus 64 jadący w kierunku pętli Kacza zatrzymuje się na przystanku położonym na jezdni, a pojazdy ustawiają się za nim. Jest to rozwiązanie, które sprzyja funkcjonowaniu transportu publicznego – autobus nie jest wyprzedzany ani nie musi czekać na ponowne włączenie się do ruchu. Być może Państwa ocena wynika z korzystania z portalu Google Maps, na którym widoczna jest ciągle organizacja ruchu sprzed zmian dokonanych w tym rejonie ok. 2 lata temu, które miały na celu m. in. właśnie poprawienie funkcjonowania transportu publicznego? Projekt nie zakłada również likwidacji pasa do lewoskrętu w ul. Dąbrowskiego, z którego korzysta autobus na dalszym odcinku ulicy. Nawiasem mówiąc, obecnie obowiązująca organizacja ruchu nie przyczynia się do „wstrzymywania ruchu drogowego”. Z kolei na jezdni wschodniej ul. Kościelnej ruch w kierunku Sołacza między ul. Poznańską a Wąską ruch również prowadzony jest w tej chwili jednym pasem. Autobus wjeżdża natomiast w zatokę autobusową i to jedynie ona zostałaby, zgodnie z projektem, zlikwidowana. Zatoka autobusowa to rozwiązanie, które – jak wiadomo z licznych analiz i publikacji – ma liczne negatywne efekty, do których zalicza się m. in. - spowalnianie transportu publicznego poprzez wydłużenie każdego zatrzymania się i włączenia autobusu do ruchu o co najmniej kilkanaście sekund - zmniejszenie przestrzeni dostępnej dla osób czekających na przystanku i pieszych. - powstawanie sytuacji niebezpiecznych oraz nielegalnego parkowania i zatrzymywania się. Jeśli zatem projekt w jakikolwiek sposób wpływa na transport publiczny, to co najwyżej pozytywnie, skracając czasy przejazdu autobusów linii 64 i oferując pieszym bardziej komfortową przestrzeń przystanku. Dodatkowo, proponowana zmiana, po pierwsze, wydatnie zwiększa bezpieczeństwo ruchu na skrzyżowaniach, któremu poświęcone było w bieżącym tygodniu całe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego RMP, dzięki skróceniu bardzo długich przejść dla pieszych i poprawieniu niebezpiecznych dla pieszych łuków skrzyżowania. Po drugie – pozwala na poszerzenie powierzchni terenów zielonych. (2) „Wprowadzane zmiany wymagałyby przebudowy całej ulicy Kościelnej” Proszę wybaczyć, ale to również nie jest prawdą. Projekt dotyczy wyłącznie skrzyżowania, a na granicach opracowania nie zakłada żadnych zmian, które kwestionowałyby obecny kształt czy organizację ruchu na ul. Kościelnej. Mimo prośby z dnia 30 lipca nie otrzymałem odpowiedzi, co mają Państwo na myśli. Na koniec chciałbym też zwrócić uwagę, że żaden z przytoczonych powodów odrzucenia projektu przebudowy skrzyżowania Kościelna-Poznańska nie spełnia kryteriów weryfikacji projektów, określonych w rozdziale 3, punkcie 6 Zasad PBO 2020 (załącznik do uchwały Nr X/137/VIII/2019 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 16 kwietnia 2019 r.). W związku z ww. przesłankami wnoszę odwołanie od decyzji. Z poważaniem, Filip Schmidt
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Realizacja zadania związanego z przebudową skrzyżowania na ul. Zwierzynieckiej / Gajowej, która otrzymała pozytywną rekomendację Miejskiego Inżyniera Ruchu, niestety przekracza wartość 2 mln zł, zatem nie może zostać sfinansowana ze środków PBO. Czynnikami wpływającymi na wartość realizacji inwestycji są kolizje sieci występujące w rejonie krzyżowania. Realizacja przebudowy ulicy wiąże się z koniecznością przebudowy istniejącej sieci. Należy również wziąć pod uwagę możliwość wystąpienie konieczności ingerencji w obecny układ torów tramwajowych oraz trakcji. Druga część zgłoszenia dotycząca przebudowy skrzyżowania ul. Kościelnej / Poznańskiej (otrzymała negatywną rekomendację Miejskiego Inżyniera Ruchu) ze względu na pogorszenie funkcjonowania transportu publicznego. Przygotowana koncepcja zakłada likwidację pasa autobusowego w rejonie ul. Kościelnej i Poznańskiej, co w bezpośredni sposób przekłada się na pogorszenie funkcjonowania transportu publicznego. Koncepcja zakłada całą obsługę komunikacyjną prowadzić w ramach jednego pasa drogowego, co przyczyniać się będzie do wstrzymywania ruchu drogowego. Należy również zaznaczyć, że opracowana koncepcja miała na celu określenie głównych kierunków zmian związanych z organizacją ruchu (prezentując warianty ich realizacji). Brak jest na chwilę obecną opracowanego i zatwierdzonego przez MIR projektu organizacji ruchu dla przedmiotowej lokalizacji. Wprowadzane zmiany wymagałyby przebudowy całej ulicy Kościelnej, a nie tylko skrzyżowania i koszty przebudowy przekraczają możliwości finansowe PBO. Realizacja zadania przewyższa wartość 2.000.000 zł co jest sprzeczne z zasadami PBO. Projekt niezgodny zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego rozdział II, pkt 13, ppkt d) (załącznik do uchwały nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r.).
  Zespół Obradował w składzie: Olejniczak Krzysztof, Libicki Piotr, Woźny Ireneusz, Pluta Grzegorz, Gowin-Sikora Paulina, Heilman Maciej, Saleta Maciej, Zalewska Ewa, Jankowska-Kranz Agnieszka, Balcerzak Dariusz, Spychała Krystian, Gawełek Lech, Koziński Damian, Makowski Marek,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 590 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 60 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.