Rekreacja na Strzeszynie - osiedlowy pawilon


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Rekreacja na Strzeszynie - osiedlowy pawilon
Skrócony opis projektu
Ustawienie na terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Kaczmarskiego prefabrykowanego pawilonu do obsługi zespołu sportowo-rekreacyjnego.
Opis projektu
Strzeszyn to wspaniałe, szybko rozwijające się osiedle, które jednocześnie poza kościołami, przedszkolami i szkołą nie ma żadnego miejsca, w którym mieszkańcy, niezależnie od pogody i pory roku mogliby się spotkać i np. pograć w gry planszowe, poćwiczyć jogę lub stretching zorganizować spotkanie klubu seniora, miłośników robótek ręcznych lub fanów kryminałów albo poezji.
Kompleks rekreacyjno sportowy przy rondzie Czapskiego od kilku lat integruje dzieci i młodzież korzystającą z placu zabaw, workoutu i boiska, więc umiejscowienie na tym terenie całorocznego pawilonu, pozwoli na pełniejsze wykorzystanie tego miejsca również w okresie jesienno-zimowym i rozszerzy ofertę o aktywności takie jak szachy, brydż sportowy, gry planszowe i kameralne zajęcia sportowe, co przyczyni się również do integracji starszych pokoleń. Pawilon będzie też pełnił funkcję zaplecza dla terenów rekreacyjnych. Węzeł sanitarny będzie przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych i rodziców z małymi dziećmi. Reszta budynku to wielofunkcyjny open space ze stolikami i podręcznym księgozbiorem. Budynek modułowy o powierzchni około 60-80 m2 zostanie przywieziony gotowy na docelowe miejsce. Obiektem będzie zajmować się osoba zatrudniona na pół etatu.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Teren sportu i rekreacji między ulicami Kaczmarskiego i Wierzyńskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Zgodnie z Mpzp dla terenów w rejonie ulic Biskupińskiej i L.Tołstoja w Poznaniu http://www.mpu.pl/plany.php?s=6&p=96. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Poznania 209/2014/P z dnia 14.04.2014 teren został przekazany Osiedlu Strzeszyn z przeznaczeniem na sport i rekreację.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy Strzeszyna, różne grupy wiekowe, w tym seniorzy.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Na Strzeszynie brakuje obiektu sportowo-rekreacyjnego wyposażonego w zaplecze. Teren w MPZP jest przewidziany pod sport i rekreację. W tej chwili w toku są prace nad wykonaniem przyłącza elektrycznego na działce. Brakuje zatem jedynie przyłącza wod-kan, aby można było ustawić prefabrykowany pawilon.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt zagospodarowania, wykonanie projektów przyłącza wod-kan 20 000 zł 20 000
Zakup i ustawienie pawilonu prefabrykowanego, wykończonego, bez wyposażenia (we własnym zakresie), 1 sala, wiatrołap, toaleta dla niepełnosprawnych, usytuowany na bloczkach betonowych. Pawilon całoroczny, spełniający aktualne WT w zakresie izolacyjności termicznej przegród, wykonanie przyłącza wod-kan – 180000 zł
Zatrudnienie na pół etatu obsługi na 5 lat 70000 zł
280 000
SUMA: 300 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30 000
Dodatkowe załączniki
Przykład kontenera szatni 1 Kontener szatnia przyk_ad 1.png
Przykład kontenera szatni 2 Kontener szatnia przyk_ad 2.png
Przykład kontenera szatni 3 Kontener szatnia przyk_ad 3.png
Przykład kontenera szatni 4 Kontener szatnia przyk_ad 4.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Dominika Zenka-Podlaszewska
Adres email dominika.zenka@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest WJPM.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Opinia negatywna Nieruchomość, na której Wnioskodawca zaplanował zrealizowanie zadania, została przekazana Osiedlu Strzeszyn do korzystania Zarządzeniem 209/2014/P Prezydenta Miasta Poznania, w celu urządzenia na niej ogólnodostępnego terenu rekreacyjno-sportowego. Obowiązujący, na wskazanym we wniosku obszarze, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie zezwala na stawianie tam tymczasowych obiektów budowlanych (w tym. niepołączonych trwale z gruntem), do których Prawo budowlane zalicza obiekty kontenerowe. Dopuszcza jedynie lokalizację placów zabaw, boisk sportowych, placów służących rekreacji oraz obiektów małej architektury, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.
  Zespół Obradował w składzie: Marzena Achtenberg, Tomasz Wiśniewski, Katarzyna Filipowska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - nie
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 300 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 30 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

Opinie Rad Osiedli:

  projekt nie podlegał opiniowaniu

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.