Dzieciaki bystrzaki Kwiatowego, Ławicy i Górczyna


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Dzieciaki bystrzaki Kwiatowego, Ławicy i Górczyna
Skrócony opis projektu
Pakiet wsparcia szkół/przedszkoli: oczyszczacze powietrza, defibrylatory AED, roboty edukacyjne, przestrzenie integracji, sensoryczne/naturalne strefy zabaw.
Opis projektu
Projekt obejmuje publiczne szkoły podstawowe i przedszkola w naszym rejonie (Górczyn/Ławica/Kwiatowe/Junikowo):

1. CZYSTE POWIETRZE – Oczyszczacze powietrza dla wszystkich placówek. Oczyszczacze niwelują smog i wirusy, by nasze dzieci były zdrowsze i mniej chorowały! Potwierdzona mniejsza liczba absencji dzieci w przedszkolach, które zakupiły sprzęt tego typu.

3. PRZYJAZNE PRZEDSZKOLA - Naturalne i sensoryczne strefy zabawy – sensoryczne wyposażenie przedszkoli, elementy naturalnych placów zabaw np. krąg do narad z drewnianych palików, domki-wigwamy, drewniane rabaty, domki dla owadów, kuchnia błotna.

2. PRZYJAZNE SZKOŁY - Stworzenie multifunkcjonalnych przestrzeni integracji międzypokoleniowej – niezbędny remont pomieszczeń, zakup mebli modułowych i sprzętu w celu przystosowania dedykowanych pomieszczeń w szkołach do pozaszkolnych funkcji integrujących społeczność lokalną np. prowadzenie warsztatów obywatelskich, realizacja spotkań z ciekawymi ludźmi, spotkań międzypokoleniowych, zakup przewijaków do toalet i mebli do kącika malucha by przestrzenie integrowały także młodych rodziców z dziećmi.

4. MŁODZI ODKRYWCY - Zakup nowoczesnego sprzętu i materiałów edukacyjnych rozbudzających zainteresowanie nauka i techniką dla rozwoju kompetencji kluczowych dzieci w wieku szkolnym np. profesjonalne roboty edukacyjne i materiały do nauki kodowania, edukacyjne cyfrowe stacje meteo do odkrywania zagadek pogodowych, drukarki 3d, kamery cyfrowe i sprzęt do nagrywania będący wstępem do przygody z dziennikarstwem.

5. ZDROWE DZIECIAKI - Defibrylator AED dla każdej placówki. Defibrylator analizuje rytm serca i określa czy poszkodowany wymaga defibrylacji. Rocznie w Polsce dochodzi do 40 tys. przypadków nagłego zatrzymania krążenia. Dzięki urządzeniom AED nasze dzieci będą lepiej chronione nim przyjedzie karetka.

6. BEZPIECZNE DZIECIAKI - Elektroniczne tablice pomiaru prędkości przy szkołach i przedszkolach (2 lokalizacje po2tablice: Ławica, Kwiatowe). Dokonują pomiaru prędkości aut i wskazują wartość na wyświetlaczu. W razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości ukazuje się czerwony napis ZWOLNIJ. Statystyki potwierdzają skuteczność tego rozwiązania i jego działanie psychologiczne - kierowcy zdecydowanie częściej zwalniają, jadą ostrożniej nie tracąc przy tym pieniędzy na mandaty! A dzieci będą bezpieczniejsze na drodze.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

(1) SP nr 78 ul. Żonkilowa; (2) Przedszkole nr 36, ul. Perzycka; (3) Przedszkole nr 7 ul. Mikołowska; (4) Przedszkole nr 8 ul. Bosa.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Elektroniczne tablice pomiaru prędkości – mogą być zlokalizowane na działkach na których znajdują się budynki oświatowe lub na innym terenie miejskim.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami przedsięwzięcia są: 1. Dzieci i młodzież oraz nauczyciele publicznych szkół podstawowych i przedszkoli w rejonie. 2. Użytkownicy dróg w rejonie – kierowcy, pasażerowie i piesi.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
U genezy projektu leży sukces wspólnych projektów w naszym rejonie - „Sensoryczne place zabaw Kwiatowego, Junikowa, Ławicy, Górczyna” (PBO 2018) oraz „Inteligentne skwery Kwiatowego, Ławicy i Górczyna” (PBO 2019) - to wyraźny sygnał, że mieszkańcy naszej dzielnicy oczekują projektów integrujących potencjał wielu osiedli. Przedsięwzięcia tego typu to nie tylko większa szansa na dofinansowanie - to przede wszystkim wyższy poziom sprawiedliwości społecznej. Dzięki kompleksowym projektom realizowanym w kilku lokalizacjach budżet obywatelski wspiera wszystkich bez wyjątku mieszkańców naszego rejonu.

Dlatego w tym roku prosimy o poparcie kolejnego projektu łączącego nasze potrzeby i realizującego wspólne marzenia. Przedsięwzięcie posiada pełne poparcie zaangażowanych placówek oświatowych (szkół i przedszkoli).

Podstawowym celem projektu jest zwiększenie poziomu zdrowia i bezpieczeństwa naszych dzieci, wspieranie zintegrowanego rozwoju młodzieży w oparciu o nowoczesną wielofunkcyjną infrastrukturę i zdobycze technologiczne.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
oczyszczacze powietrza (8 x 5.000 zł) 40 000
naturalne i sensoryczne strefy zabawy (3 x 60.000 zł) 180 000
przestrzenie integracji międzypokoleniowej 90 000
nowoczesny sprzęt edukacyjny dla młodych odkrywców 30 000
defibrylatory AED (4 x 6.000 zł) 24 000
radarowe wyświetlacze prędkości (4 x 20.000 zł) 80 000
SUMA: 444 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
Deklaracja poarcia projektu - SP78 Oswiadczenie_SP_78.pdf
Deklaracja poarcia projektu - Przedszkole 36 Oswiadczenie_P_36.pdf
Deklaracja poarcia projektu - Przedszkole 7 Oswiadczenie_P_7.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Dawid Drobnić
Adres email slovene@tlen.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 23.05.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 444 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 50 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 444 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opinia pozytywna
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla Górczyn na posiedzeniu 11.09.2018.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Marek Bajon, Barbara Glapka, Szymon Gogolewski, Monika Gryska-Łączniak, Damian Kubiak, Maciej Mączyński, Agnieszka Mikulicz, Paweł Motak, Piotr Ochocki
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Mieczysław Bittner, Dawid Brodziak, Ryszard Grycza, Joanna Jabłońska, Urszula Kobiałka, Karol Magdziarek, Włodzimierz Mocydlarz, Bartosz Paupa, Teresa Sochoń, Wiesława Sprada, Anna Stawska
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.