AED dla ucznia, nauczyciela i rodzica


Kategoria
9 - Stare Miasto
Nazwa projektu
AED dla ucznia, nauczyciela i rodzica
Skrócony opis projektu
Instalacja defibrylatorów w szkołach podstawowych i średnich na terenie Starego Miasta
Opis projektu
Instalacja automatycznych defibrylatorów zewnętrznych uzupełnionych o zestaw ratowniczy (torba R1 z zestawem do tlenoterapii) i symulator AED wraz z fantomem w budynkach należących do szkół podstawowych i średnich zlokalizowanych na terenie Starego Miasta. W większości przypadków udzielenie pierwszej pomocy, przed przybyciem zespołu Państwowego Ratownictwa Medycznego, powinno być skuteczne, jednak w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia (NZK), tylko natychmiastowe użycie defibrylatora (AED) daje realne szanse udzielenia skutecznej pomocy osobie poszkodowanej. Uczniowie szkół podczas prowadzonych zajęć z pierwszej pomocy wykazali, że posiadają doskonałe predyspozycje, by skutecznie ratować ludzkie życie. Dotyczy to wszystkich grup wiekowych. Montaż defibrylatorów nie tylko zwiększy ich bezpieczeństwo, ale przyczyni się do tego, by z większą świadomością podchodzili do zagadnień bezpieczeństwa i podnoszenia umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Dzięki uzupełnieniu sprzętu ratowniczego o dedykowany mu sprzęt ćwiczebny, wszyscy uczniowie będą mogli cyklicznie utrwalać swoje umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora. Dotyczy to oczywiście także kadry oświatowej szkół. Posiadanie defibrylatora i sprzętu szkolnego pozwoli też pogłębiać tą wiedzę przez rodziców uczniów jak i innych członków rodzin społeczności szkół. Przyczyni się to nie tylko do zwiększenia bezpieczeństwa uczniów i kadry oświatowej szkół, ale także osób/rodzin/znajomych, z jakim członkowie społeczności spotykają się w życiu codziennym, zawodowym i osobistym, poprzez posiadanie umiejętności i świadomości potrzeb związanych z udzielaniem pierwszej pomocy. Zaangażowanie uczniów w zdobywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy daje gwarancję, że sprzęt,w jaki zostaną wyposażone szkoły, w sytuacji zagrożenia życia będzie użyty skutecznie przez praktycznie każdego ucznia.
Według wytycznych Polskiej Rady Resuscytacji, AED powinny znajdować się w każdym miejscu powszechnie dostępnym, w którym stale przebywa duża grupa ludzi, przez co ryzyko wystąpienia NZK jest bardzo wysokie.
Autorka rekomenduje wykonanie tego projektu przez Fundację Projekt AED we współpracy z Fundacją Akceptacja
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Szkoły podstawowe, średnie i zespoły szkół zlokalizowane na terenie Starego Miasta

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Defibrylatory będą zamontowane wewnątrz budynków, gdyż ich głównym zadaniem jest zabezpieczenie uczniów, kadry oświatowej i rodziców przebywających na terenie budynków, ale w czasie prowadzenia zajęć, urządzenia te będą mogły być także użyte w akacji ratowniczej w okolicach lokalizacji budynków, w których będą zamontowane defibrylatory
Potencjalni odbiorcy projektu
Uczniowie, kadra oświatowa, rodzice i inni członkowie rodzin przebywający na terenie budynków. Uczestnicy ruchu ulicznego w okolicach budynków szkół. Mieszkańcy najbliższej okolicy budynków, w których zlokalizowane są szkoły
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W przypadku nagłego zatrzymania krążenia (NZK) żadna karetka pogotowia nie zdąży przyjechać na czas, by udzielić skutecznej pomocy. Od momentu wystąpienia NZK mamy 3-4 min na podjęcie skutecznej akcji ratowniczej. Użycie w tym okresie AED (defibrylator) zwiększa szansę przeżycia o 70%. Wyposażenie ratownicze pozwoli udzielać wszechstronnej pomocy także w przypadku innych wypadków, co zwłaszcza w gronie uczniów szkoły sportowej, bardzo aktywnych fizycznie, jest dodatkowym atutem przemawiającym dla wyposażenia w ten sprzęt. zakup zestawu ćwiczebnego pozwoli przeszkolić wszystkich uczniów z obsługi defibrylatorów, dzięki czemu każdy z nich będzie mógł podjąć skuteczne działania w przypadku wystąpienia NZK. Ważnym elementem w czasie udzielania pierwszej pomocy osobom z NZK jest skuteczne prowadzenie pośredniego masażu serca. Posiadanie przez szkołę profesjonalnych fantomów pozwoli utrwalać tą umiejętność bez konieczności angażowania podmiotu zewnętrznego.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup 15 zestawów, w skład których wejdą: defibrylator z przełącznikiem pediatrycznym wraz z ubezpieczeniem, dedykowany mu symulator, szafka z systemem alarmowym, torba ratownicza z zestawem do tlenoterapii czynnej i biernej, fantom z systemem informacji zwrotnej, instalacja i oznaczenia, ubezpieczenie defibrylatora, kurs specjalistyczny (KPP) dla wytypowanych osób spośród kadry - obsługa zestawu do tlenoterapii, przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych, unieruchamianie z wykorzystaniem Szyn Kramera i Split), 450 000
Szkolenia z obsługi defibrylatora dla kadry oświatowej, uczniów wszystkich klas oraz chętnych rodziców i innych członków rodzin społeczności szkolnej 50 000
SUMA: 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 25 000
Dodatkowe załączniki
fragmenty aktualnych wytycznych Polskiej Rady Resuscytacji Wytyczne RKo fragmenty dot nauki.docx
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Anna Maria Szymkowiak
Adres email annamariaszymkowiak@gmail.com
Telefon +48667863841
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Radosław Paszkiewicz, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 25 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Maria Sokolnicka-Guzek
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.